މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް

ލޮލަށް މިރުސް އެޅިފައި ނެތްނަމަ، ތަރައްޤީ ފެންނާނެ: މަހުލޫފު

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އައު ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު ނުކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

މެޗަކުން ބަލިވިޔަސް، އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކެން: މަހުލޫފު

މަހުލޫފު ވިދާޅުވަނީ ތަފާތު ކުޑަކޮށްވެސް، ބަލިވީމާ ދެރަ ކަމަށް

''މަހްލޫފް ކަހަލަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ބޮޑެތި މަގާމުތަކަށްލުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި''

އަޅުގަނޑު އަޅާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ''ބޮޑު ރަންގަނޑަކަށް'' : މަހްލޫފް

ކެސިނޯ އަޅަން ތާއީދެއް ނުކުރަން, އަދި ވަކާލާތެއް ވެސް ނުކުރަން: މަހްލޫފް

ކެސިނޯ އަކީ ޙަރާމް އެއްޗެއް, އެކަން ތަޢާރަފުކުރަން ފައި ނުނަގާތި: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

ކެސިނޯގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރަށް ހަރާމޭ ނުބުނެވޭނޭ: މަހްލޫފް

އަޅުގަނޑަކީ ބޮޑާ މީހެއްނޫން: މަހްލޫފް

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ސަރުކާރަށް އެބައޮތް: މަހްލޫފް

ދަޢުވާއަކަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ވަޒީރަކު ހުންނެވުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ އަގުވެއްޓޭ ކަމެއް: ޝަހީދު

ދައުލަތުން އެދިގެން މަހްލޫފްގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލް, އޭނާ ހުންނެވީ ރައީސް އަރިހުގައި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ހިންގާ ވަރުބަލިވެއްޖެ: މަހްލޫފް

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުން: މަހްލޫފް

އެމްޑީޕީއަށް ލާދީނީއަށް ގޮވައި, ފާހިޝް ކަންކަން ފަތުރާ ބަޔެކޭ ކިޔަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: މަހްލޫފް

ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ, މަހްލޫފަށް: އަނެކުންގެ ބަސްތައް ''ޓޮލަރޭޓު ކުރަން'' ދަސްވަންދެން ހިމޭނުން ހުންނަވާ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް: މަހްލޫފް