މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ)

ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް ފަހަތަށް އެރި ވާހަކަ މޮސްޓާ ދޮގުކޮށްފި

މޮސްޓާ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް

ޕީޖީގެ ވަކީލު ޝަފީއުއާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ވައްދަން މާ ލަސްވެއްޖެ: މޮސްޓާ

ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަވަނީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ނޫން: މޮސްޓާ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައިދޭނީ ތިލަދުންމަތީގެ ޑރ. މުޢިއްޒު: މޮސްޓާ

ސަރުކާރުން ފުއްދީ އެންމެ ވަޢުދެއް، އެއީ ރައީީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުން: މޮސްޓާ

މޮސްޓާ ނަޝީދަށް:ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރާހާދުވަހަކު ރައްޔިތުންގެ ހާލެއް ނޭނގޭނެ

ކޮތަޅު އަގުބޮޑު ކުރި މައްސަލަ މަޖިލީސް ބޮލަށް ކަނޑާނުލާ، ރައީސްގެ ގަރާރަކުންވެސް އެކަންވާނެ: މޮސްޓާ

ބީއެމްއެލުގައި ހިންގަނީ ޤުރުއާނަށްވުރެ މަތީ ޤާނޫނެއްހެން ހީވާ ފަހަރު އާދޭ: މޮސްޓާ

ބޮޑު ހުޅުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް މަޢާފަށް އެދެން ގޮވައިލައްވައިފި

މޮސްޓާއަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

އަދުލުއިންސާފު ހަފުސްވެ ސަދޫމު އިންސާފަށްވެފައިވާއިރު އަދިވެސް ރައްޔިތުން ހޭވެރިވާން ނުވޭބާ: މޮސްޓާ

ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ކޮކަޑިލައި, ނިޒާމު ފުނޑައިލަން އަންނަނީ މަަސައްކަތް ކުރަމުން: މޮސްޓާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކަރާމާތަށްވުރެ, ލިވާތު ކުރާ މީހެއްގެ ގޭ ފާރު ހުރުމަތްތެރިވެއްޖެ: މޮސްޓާ

ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ކަންކަން ހާސިލުކުރަން އުޅޭ އުޅުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ: މޮސްޓާ

މޮސްޓާ, ފުލުހުންނަށް: ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޒިންމާއިން ރެކެން އުޅުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލުން

މޮސްޓާ, ނަޝީދަށް: ތި އުޅެނީ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ނަގާފާނެތީ ބިރުން