މުއިއްޒު2023

އައު ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން މިރޭ ހުވާ ކުރައްވާނެ

މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިތަނުން ބޭލުމަށް, އުންމީދަކީ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ކުޑަފަރި ބޮޑުކޮށް މުޢިއްޒު ވެއްޖެ

މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ، ފަހެއް ޖަހަންދެން މަޑުނުކޮށް، އަވަހަށް ވޯޓު ލުމަށް

މުޢިއްޒުގެ ފަހު ބަސް: ޤާއިމު ކުރާނީ، ދެ ފުށް ފެންނަ، ސާފު ސަރުކާރެއް

އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކާއިއެކު، މުޢިއްޒުގެ ފަހު ކެމްޕެއިން ހަރަކާާތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް

މިއަދު ހަވީރު، މުޢިއްޒު އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މުޢިއްޒުއާއި ސާޖިދާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި ގުޅޭ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެއް

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު، އައްޑޫގައި ގެދޮރު ޔަޤިން ނުވާ ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ: މުޢިއްޒު

އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ޕީޕީއެމާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކަށް މުޢިއްޒުގެ ތައުރީފު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން މިއަދު ހަވީރު ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ

ލ.ގަމުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ބަނދަރެއް އަޅައިދޭނަން: މުޢިއްޒު

ރަސްމީ މިނިވަންކަން ފެންނަން އޮތަސް، ޢަމަލީ މިނިވަންކަން ނެތި ހިނގައްޖެ: މުޢިއްޒު

މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެހާސް ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢުއެއް!

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި، މުޢިއްޒު 25 ރަށަކަށް

ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު، އަތުލާނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަކީ އަނިޔާއެއް: މުއިއްޒު

އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ކުރާނީ، ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން: މުއިއްޒު

މުއިއްޒުގެ ސުވާލު: މި އޮތްގޮތަށް ކަންކަން ބާއްވާނީތޯ؟ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ބަދަލެއް ގެންނާނީތޯ؟