ފަލަސްތީން

ރަފާއަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލަން ދުނިޔޭގެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސައުދީ ކަދުރު ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫން، ގައްޒާ އަށް ފޮނުވާލަން ގޮވާލަނީ

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ހައިރާންވެ، ޤުރުއާނަށް ހިތްޖެހުނު ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 15 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލަން ވެރިން ގޮވައިނުލާތީ، ޔޫކޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ރުޅި ގަދަވެފައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާދޫން ބިން ދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރަނީ 

ޣައްޒާގެ 30 ހޮސްޕިޓަލަކުން ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ

ސްޓާލިންކުން ޣައްޒާއަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުވާނަން: އިސްރާއީލް

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް މިހާތަނަށް 23 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އައިއޭސީ

އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި 18،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައި

ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި 6000އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުވެއްޖެ

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެ މިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

އާތިފު އަސްލަމްގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 15 މިލިއަން ރުޕީސް

ފަލަސްޠީނުގެ ޝަހީދުންގެ އަދަދު ފަސްހާހުން މައްޗަށް!

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގައި 400 މަރު

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަތައް ދަނޑަށް ވެއްދުން މަނާކުރަނީ

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އދ ގައި ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުކޮށްފި