އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ފަތުވެރިކަމުގެ ބަނޑަށް ހަންޖަރު ޖަހައި ރާއްޖޭގެ ނަން ކިލަނބުކޮށްލައިފި: ޝާހިދު

ހެދި ހުރިހާ ދޮގެއް ކުނިވެއްޖެ: ޝާހިދު

އަބްދުالله ޝާހިދުގެ ސިޓީފުޅެއް މިނިސްޓަރު ޒަމީރަށް

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލާއެކު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެކަމަށް

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. މުޢިއްޒަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: ޝާހިދު

ފިތުނަ ފެތުރުން ނޫން އިތުރު ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވެލިފުކެެއްވެސް އެހެން ޤައުމެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުދާނެ: ޝާހިދު

ކުދި ރަށްތަކަށް ނާރައި ވޯޓަށް އެދޭނެކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ނައްތާލަން ނިންމައިގެން ތިބީ: ޝާހިދު

މި ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ނަޖިސްފެން ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ޝާހިދަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ނުވެހުރި ކަންކަން ކިޔައިދެއްވާ ބޭފުޅެއް: ވައްޑެ

“އިންޑިއާ ފަސްޓް”އަކީ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތެއް، އެކަމަކު އެކަން ދެމެހެއްޓެވި ވެރިޔަކީ ރައީސް ޞާލިހް: ޝާހިދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝާހިދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޝާހިދު އިދިކޮޅަށް: ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއެކު ނުކުންނަވާ, ފިތުނަކޮށްގެން ވާނީ ބޮޑުތަނުން ބަލި

އޮންއެރައިވަލް ވިސާގައި ދިވެހިންނަށް މިސްްރަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ފްރީ-ޓްރޭޑް-އެގްރީމަންޓެއް އެކުލަވާލަނީ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާއިން ނަގައިފި

ރައީީސް ޞާލިޙަކީ، ހިތްތިރި، ކެތްތެރި އަދި ހެޔޮލަފާ ވެރިއެއް: ޝާހިދު