އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްވިޑަންއަށް

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސާރބިއާގައި، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ!

އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކާ ދިމާލަށް: ޝާހިދު

ރައީސްގެ ތަރައްޤީ އޮތީ ފެންނަން، ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ރައީސް ޞާލިޙް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ޝާހިދު

ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދޭން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ވަކީން ޚާއްސަ ޙައްލުތަކެއް ބޭނުންވޭ - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުން ފިޔަވާ އިދިކޮޅަށް ކުރެވުނުކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އަދަދު ރައީސަށާއި ވަޒީރުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބޮންޑޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއި ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ހިލޭ އެހީގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަން: ޝާހިދު

ޝާހިދުގެ ތައުރީފް އިންޑިއާއަށް: ދުނިޔޭގެ ލީޑަރެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތަގުރީރުކުރައްވައިފި ، ރިޔާސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަހީދެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބިމަށް ޖަހާ ލޭތިއްކަކީ ގައުމިއްޔަތު އުފެދި އާރާސްތު ކޮށްދޭ ގަހެއް: ޝާހިދު

ރާއްޖެއާ ރުޅިވެރިކަމެއް، ހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް އެއްވެސް ގައުމެއް ނެތް: ޝާހިދު