ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑް އިން މިފަހަރު އޮސްކަރ އަށް ފޮނުވަނީ "ލާސްޓް ފިލްމު ޝޯ"

3 days ago

ބޮލީވުޑް ތަރި، ރާޖޫ މަރުވެއްޖެ

4 days ago

މަރުގެ އިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން ސަލްމާން ޚާން ބުލެޓްޕްރޫފް ކާރެއް ގަނެފި

2 months ago

ދިޝާއާ ޓައިގަރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ކެނޑުނު ސަބަބު ބުނެދީފި

2 months ago

"ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ކައިވެނި ރޫޅެނީ ކަރަންގެ ސަބަބުން "

3 months ago

ސަލްމާނަށް ފަހު، ސްވަރާ ބާސްކަރަށް ވެސް މަރުގެ އިންޒާރުދީފި

3 months ago

އާލިއާ އިނީ ބަލިވެ، ނީތޫއަށް އެ ޚަބަރު ފުރަތަމަ ލިބުނީ ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން!

3 months ago

ފިލްމު ކުޅެން ޖާގަ ނުލިބުނު ނަމަ ފެންނާނީ ދަނޑުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި: ޕަންކަޖް

3 months ago

ހިތުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ދީޕިކާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްފި

3 months ago

އަނުޝްކާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް!

3 months ago

ބޮލީވުޑްގެ ލެޖެންޑްރީ އެކްޓަރުންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް!

4 months ago

ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ކިއާރާ ދިން ޖަވާބަށް އެތައް ބައެއްގެ ތަރުހީބު!

4 months ago

100އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޕްރިޔާންކާގެ ދަރިފުޅު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

5 months ago

ޝާހްރުކް ޚާނާ ވައްތަރުވުމުން އިބްރާހިމަށް ވެސް މަޝްހޫރުކަން!

5 months ago

އާލިއާގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން މީގެ ކުރިން އެހެން މީހުން ލިތަ؟

5 months ago

ސޯނަމް، ރަނގަޅު މަންމައަކަށް ވާނެކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް: އަނިލް ކަޕޫރު

5 months ago

އަޖޭއާއި ކަރަންގެ ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް

5 months ago

ރަންބީރާއި އާލިއާއަށް ފަހު ދެން އޮތީ ކަރިޝްމާގެ ކައިވެނިތަ؟

5 months ago