އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)

ރިސޯޓްތައް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވޯޓު ކަރުދާހާއި ވޯޓު ފޮށި ފޮނުވައިފި

ވޯޓް ލާން އައީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ތޯ ނުބަލާނެ، ނަން އޮތް ނަމަ ވޯޓު ލެވޭނެ: އީސީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް، ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

8،000 މީހުންނަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ދެނީ

އިންތިހާބަށް އިތުރަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ހަރަދުގެ ބަޖެޓު ލިބިއްޖެ: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ނޫން: އީސީ ޝަރީފް

އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީންތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް 26،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮށުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާތީ އިދިކޮޅުން އިލެކްޝަންސްއަށް

"އީސީގެ ވަސީލަތެއް ޙަބީބް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައެއް ނުވޭ!"

ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

121 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އީސީން ނިންމައިފި

ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އީސީން އެޗްޕީއޭގައި އެދިއްޖެ

ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅިގެން 1700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފައިވޭ: އިލެކްޝަންސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑި އިތުރު ކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޒާހިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ދިން ހޯމްވޯކް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަދައިގެން: ހަބީބު