ހުކުރު ޚުތުބާ

ވަގުފާރީގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައުގައި ފެތުރޭ ފާޙިޝް އަމަލުތަކަކީ މުޖްތަމައު ވީރާނާކޮށް ހަލާކު ކޮށްލަފާނެ ކަމެއް: ހުތުބާ

މާތްﷲ އަހަރެމެނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ނިއުމަތް: ހުތުބާ

އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދުނިޔޭގައި އުޅުމުގެ ހައްގު ދެއްވީ ފިރިހެނުންނާ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި: ހުތުބާ

"ބާރު ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުން އަދަބު ނުދީ އާދައިގެ މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުން އަބަދު ދިނުމަކީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ސިފައެއް"

ހުކުރު ހުތުބާ: ދުނިޔެއަކީ ދާއިމީ ތަނަކަށް ނުވާ ފަދައިން، ކުރިމަތިވާ ބަލިމަޑުކަމަކީ ވެސް ދާއިމީ ހާލަތްތަކެއް ނޫނެވެ.

ރިވެތި ހެޔޮ ބަހަކީ ރަނގަޅު ނަފްސަކުން ނުކުންނަ ރަނގަޅު މޭވާއެއް ފަދަ އެއްޗެއް: ހުތުބާ

މިދަނޑިވަޅުގައި މުސްލިމު އަހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ގޭގައި ތިބެން ޖެހުނަސް ރޯދަމަހުގެ އަޅުކަންތައް ބަރާބަރަށް އަދާ ކުރައްވާ: ހުތުބާ

ކުރިމަތިވެފައިމިވާ ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ދީލަތިވެ، ސަދަގާތް ކުރުން ގިނަ ކުރޭ: ހުތުބާ

ހުކުރު ޚުތުބާ: މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ވެސް މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތަށް ކެތްތެރިވާށެވެ.

ތިމާއަށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ރައްކާ ކުރުމުން ދުރުހެލިވޭ: ހުތުބާ

ބަލިމަޑުކަމާއި މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭ: ހުތުބާ

"ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް ފެތުރެމުންދާއިރު ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއް"

ބަލިމަޑުކަން ފަދަ މުސީބާތްތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ: ހުތުބާ

ހެޔޮލަފާ އާއިލާއެއްގެ މައިބަދައަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ: ހުތުބާ