ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެޗްޑީސީ

280 ފްލެޓް މަދުވީ ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ފްލެޓް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ އިތުރު 6 މަގެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ދަނޑު ބިން ތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ގުރު ނަގައިފި

‎ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ހަރުކުރަނީ

ޖެލީފިޝް އުޅޭތީ ހުޅުމާލެއަށް ރެދަން ބަަލަން ދިއުމުގައި ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އަލުން ކުލަ ލަނީ ކުލަ ފަނޑުވުމުން: އެޗްޑީސީ

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ލުއި ދޭން އެޗްޑީސީން ނިންމައިފި

ފިޗް އިން އެޗްޑީސީގެ ރޭޓިންގ ދަށްކޮށްފި

މާޗް މަހު ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބަ އޮތް: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެއް ބްރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަން އަކަށް ޖައިޝް ހަމަ ޖައްސައިފި

ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނި އެޗްޑީސީ އާއި އެއްކޮށްލަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަން: އެޗްޑީސީ