ސިއްހަތު

ގާތުންދޭ ކިރު ފިޔާތޮށި ކުލައިގައި ހުންނަނީ ކީއްވެ؟

ހަފްތާ ބަންދުގައި މާ ގިނައިން ނިދުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ބިސް ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކިހިނެއް؟

ޑައިޓުގައި އުޅުނަސް ބަތް ކެއުން ހުއްޓައިނުލާތި!

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރަން ރަނގަޅު އާދަތަކެއް

ރީނދޫ ދަތްޕިލަ ހުދުކޮށްލުމަކީ ދާދި ފަސޭހައިން ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް

ޑައިޓުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޮނި ކާއެއްޗަކުން

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކަނި ވަގުތު ހޭދަކުރުން މުހިންމު

އުފާވެރި ޚަބަރެއް! ކަސްރަތުނުކޮށް ވެސް ބަނޑު ހިންދައިލެވިދާނެ!

ބަރުދަން ލުއިކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު 5 މޭވާ

ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ، މި ބުއިންތައް ބޭނުން ކޮށްލާ!

މާ ގިނައިން މަދިރި ހަފަނީ މިހެންވެ ކަމަށް ވެދާނެ!

ކިޑްނީ ބައްޔެއް ޖެހުމުން ފެނިދާނެ ބައެއް އަލާމާތްތައް

ހަފްތާއަކު ތިން ބިހަށް ވުރެ ގިނައިން ނަމަނަމަ ނުކާތި!

ހިކެން ބޭނުން ނަމަ މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ، ނަތީޖާ ފެންނާނެ!

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ޖިމަށް ދިއުން މުހިންމެއް ނޫން!

ކެރެޓު ޖޫސް: ނުބޮއެ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ޖޫހެއް ނޫން، އެހާ ވެސް ފައިދާހުރި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަލިކަށިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި