ސިއްހަތު

މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސްގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި  

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ހުން ބޭހެއްގެ ކޮލިޓީ ދަށްވުމުން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

މޫނުގައި ހުންނަ ލަކުނުތައް ފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ ކުރަންވީ މިކަންތައްތައް

ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޗީޒްއެއް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައި: އެމްއެފްޑީއޭ

ލެޕްރަސީ ފެތުރުން ހުއްޓުވި ފުރަތަމަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ

ލެޕްރަސީ ނެތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަކޮށްފި

ކުޑައިރު ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭނަމަ ދަރިމައިވުމަށް ދަތިވެދާނެ: ދިރާސާ

އެވޮކާޑޯ: މިހާރު ލިބެން ހުރީ އާ މުޑުވަކެއް، މިއީ އަޖައިބެއް

އަދިވެސް ވަގުތު އެބަ އޮތެވެ. ދުރުވާށެވެ.

ކަންފަތަށް އުނގުރި ޖަހައިގެން ނިދުން، ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ހިކެން ބޭނުންނަމަ މި ފަސް ކަންތައް ނުކުރާތި

ލޮލު ރޯގާ އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ

ކުޅިކޮށް ކައިގެން ކެއްސުންގަނޑެއް އަރައި މީހެއްގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެ

ފުރަތަމަ ފެށީ ހުން އަންނަން: ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމުގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. ޝާން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި އަބޫދާބީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކޮލެސްޓްރޯލް ހުންނަ މިންވަރު މަތި ނަމަ، މި ކެއުންތައް ދޫކޮށްލާ

މާބަނޑު މީހާއާ މެދު އަމަލު ކުރީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން، އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި: އޭޑީކޭ

މާބަނޑުވިކަން ނޭނގި ހުއްޓާ ހަތަރު މަހުގައި ކުއްޖާ ދިޔައީ ބައިގެން