މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ ކެޓް ޝެލްޓަރއެއް ހަދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް

މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅަނީ

ނަރީޝްގެ ޔަޤީންކަން އައު މޭޔަރަށް: ރައީސް ވަނީ އެއްބާރުލުން ދޭން އިރުޝާދު ދެއްވާފައި

މާލެއާއި ރަސްމާލެ ގުޅުވާލާނީ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި މަންޒަރު ފެންނަ އަންޑަވޯޓާ ޓަނަލަކުން: ރައީސް

އާޒިމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރައީސަށް: އެމްޑީޕީން އޮތީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބިންދީފައި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލިބޭ ބިމާއި އެކު ގެދޮރު އެޅޭނެ ގޮތްވެސް ހަމަޖައްސަަން ޖެހޭ: އާޒިމާ

މާލޭގެ އެއްވެސް އާއްމުތަނެއް ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާ ކުއްޔަށް ދެވޭނީ މުޅި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން

މާލޭ މީހުންގެ ގެދޮރަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއިން ދަނީ އަރައިގަންނަމުން: ސައިފް

ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާސަހަރާ ބަންދުކޮށް، މީހުން ވަޅުލުން ހުޅުމާލެއަށް!

ބޮޑު އީދުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 100 ބަކަރި ކަތިލައި އާންމުންނަށް ބަހަނީ

މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން "ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް އޮފިސަރުން" މަގުތަކަށް ނެރެފި

ބަހަން ގެނައި ކާށި ހުސްވެ، ބެހުން މެދުކަނޑައިލައިފި

މާލެ ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާކަމުގެ ތުހުމަތު

ކުޑަ ޢީދަށް މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން އެބައޮތް: މޭޔަރ މުއިއްޒު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި، ިޔާ ފްލެޓް

ފޭސް 2 ގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ގިނަ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

މޭޔަރުގެ ރައްދު ޝަރީފަށް:ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގޭގެޔަށް ކޭބަލް ވެއްދުމަށް މަގުކޮނުމަކަށް އަގެއް ނުނަގާނެ

ސިޓީ ކައުންސިލުން އުޅެނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ސަރުކާރާއިމެދު ނަފުރަތު އުފައްދަން: ޝަރީފް