(އެމްއެފްޑީއޭ) ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ތައިލެންޑްގެ 15 ބޭހެއްގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ފާހަގަވެގެން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ 

ކުކުޅު ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ޕެނަޑޯލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި

އާސަންދައިން ބޭސް ލިބުމުގެ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޚަލީލް

ބެޓީ ކްރޮކާގެ ކޭކް މިކްސް ޕެކެޓުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ބުއްފުޅިއާ ބުއްފުޅީގެ ތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އަންގައިފި

ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ، ޓޮބްލެރޯން މިލްކް ޗޮކްލެޓް ނުވިއްކަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޑު ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ހުން ބޭހެއްގެ ކޮލިޓީ ދަށްވުމުން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ހިމެނޭތީ ދިޔާ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޗީޒްއެއް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައި: އެމްއެފްޑީއޭ

ޖަރާސީމް ހިމެނޭ ޗީޒްގެ ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާ ކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އިންޖެކްޝަން ބެޗެއްގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިގެން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އިތުރު ބޭހަކަށް ސަމާލުވާާން އެދިއްޖެ

ކާޑުގެ ބާަވަތްތައް ގުދަން ކުރާނަމަ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެ

ލޮލަށް އަޅާ 4 ބޭހަކަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ކާނާގެ އުފެއްދުންތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ވިއްކާނަމަ ނަންތައް އާއްމުކުރާނަން:އެމްއެފްޑީއޭ