މާލީ ވުޒާރާ

ޑޮލަރު ލިމިޓް ކުޑަކުރަން ނިންމާފައެއް ނުވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ޓީ-ބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުން ނުވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ބީލަންތައް ބަލާ ދިރާސާކުރާ ޓެންޑަރ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ތިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޓީ-ބިލް ވިއްކަނީ

ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އާސަންދައަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ ކުރި ޚަރަދު ބޮޑު

މިއަދު އޮންނަ ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ހުށަނާޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނިންމައިފި

ޖީއެސްޓީއިން އެކަނި ދައުލަތަށް 10 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް އަލުން ހުށަހަޅައިފި

ސައުދީ ފަންޑުން 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ރާއްޖެއަށް ދެނީ

އަމީރު މުއިއްޒުއަށް: އަބަދު އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމަކީ އެހައިރަނގަޅުކަމެއް ނޫން

155 މިސްކިތެއްގައި ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ގާއިމުކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ހަރަދު 28 ޕަސެންޓު ބޮޑުވެއްޖެ

ހަތަރު މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާކޮށްގެން 42 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން، މިމަހު ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 400 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަނީ