ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް

މުޢިއްޒަކީ ފައިސާއިން ކަންކަން ކުރައްވާ އަނިޔާވެރި ހީލަތްތެރި ބޭފުޅެއް: ޖާބިރު 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ނެގޭއިރު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ: މަލީހް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައިފި

ފާރިސް އާއި ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަ: ޕީޕީއެމް  

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަކީ މުއިއްޒު އަމިއްލައަށް މަރުވުން ކަހަލަ ކަމެއް, އެކަމެއް ނުކުރާނެ: މާރިޔާ 

ރަށްތަކާއި ފަޅުތަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި: ރައީސް ޞާލިޙް

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރާނީ ޖުޑީޝަރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނެތި: ޕިޕިއެމް

އާދަމް ޝަރީފް، މާރިޔާއަށް: އިންތިޚާބު ނިމުމުން ނުފިއްލަވާތި!

ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތަސް ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން އެންގޭކަށް ނެތް: އީޔޫ

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އީޔޫ ވަފުދުގެ ކިބައިން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޖޫރިމަނާ ފަސްކުރަން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ޕީޖީން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރި ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް: ކަރެކްޝަންސް

ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވި ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މެސެޖެއް: ނުޙައްޤުން އަނިޔާ ދިނުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވޭ

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން ނެރެވޭނީ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް، ޕީޕީއެމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައެއް ނުހުންނާނެ

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުން ރައީސް ޔާމީން އެކަހެރިކޮށް ބާއްވާ އިންތިހާބެއް އިންސާފުވެރި ނުވާނެ: ސައީދު

ވެރިކަން ލިބިއްޖިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރާނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހި ތާރީޚަށް ދޫކޮށްލެވުނު އިބްރަތެއް: އިމްރާން