ދުނިޔެ

ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް: ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބައި މިލިއަނެއްހާ ގިނަ މިޔަރު މަރާލަން ޖެހިދާނެ

އަނބިމީހާގެ ސަބަބުން ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހި މިމީހާ އެރީ އެންޓަނާ އަކަށް، ފައިބަންވެސް ހެދީ ދެކޮޅު

ކުވައިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ޞަބާޙް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރައްވައިފި

ހިތްދަތި ހާދިސާއެއް: ފަރުވާ ދިނުމަށް އެތައް ހޮސްޕިޓަލަކުން ދެކޮޅުހެދި މީހެއްގެ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން މަރުވީ ބަނޑުތެރެއަށް

އަރަބި ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދޫންޏެއް އިންޑިއާ އިން ޔަމަނަށް ދަތުރުކޮށްފި 

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޓްރަމްޕް ޓެކްސް ނުދައްކާ ހުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ކޮވިޑް19: އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ވެސް އަދި މިބަލި ޖެހުނީ ވެސް އިންޑިއާއިން

ވެރިކަން ވައްޓާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއެކު، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ 260 ޓަނުގެ ކުނި ލަންކާ އިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

15 މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ކިޓް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ހަދިޔާކުރަނީ

މުސްލިމް ދައުލަތެއް ކަމަށްވާ އާޒަރްބައިޖާންގެ ފޭރިގެންފައިވާ ބިން ޔަހޫދީ އާމީނިއާގެ އަތުން ހޯދުމަށް ހަނގުރާމައަކަށް

މި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް19 އަށް އެކަކު ވެސް ފައްސިވެފައެއް ނުވޭ!

ދުއްވަމުން ދިޔަ ބަހެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް މަގު މައްޗަށް އެއްލާލައިފި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖައްވުން ވެސް ވޯޓް ލާނެ!

އަންތަރީސް ކުރުވާ ފަދަ ވާހަކައެއް: ސައުދީއިން ފެނުނީ 120،000 އަހަރު ވެފައިވާ އިންސާނުންގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކުޑަކުޑަ ބިއްލޫރިކޮޅެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހަކު ހޮވި އެތިކޮޅެއް، ރަނގަޅަށް ބެލިއިރު އެތައް މިލިއަންގެ އަގުހުރި އެއްޗެއް

ގޫގުލް މެޕުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މިހާރު ބުނެދޭ!

ކޮވިޑް19 އިން ރަނގަޅުވިތާ 2 ހަފްތާ ފަހުން 12 އަހަރު ކުއްޖަކު އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ