ދީން

ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އައިސްފި

މިއަހަރުގެ ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެއްކަމަށް ވާތީ އެދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން

މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ދަރިންނަށް ހަރުދަނާ ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވޭތީ: ޚުތުބާ

ނަބިއްޔާ (ޞޢވ)އަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވި ދިރިހުރި ޤުރްއާނެކެވެ: ޚުތުބާ

ޒަމާނީ ކަންތައްތަކަށް ދަރީން ހެއްލެނީ އެ ކަންކަމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާތީ: ޚުތުބާ

މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަލިކަށިކަމެއް!

Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ޚުތުބާ: އެއްމުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ރަމަޟާންއާ ވަކިވެގެންދާ އިރު މުއުމިން އަޅާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުއޮހޮރޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ!

މަރަށް ފިލަން ދުވި މީހާގެ ވާހަކަ!

މަހާނަ ގައުތަކުގައިވާ ތާރީޚްތަކުން މި ފިލާވަޅު ލިބުނު ހެއްޔެވެ؟

ވަކިވުމުގެ ކުރީން، ޢަލީގެ ސިޔަރަތުން ފިލާވަޅެއް!

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

އާޚިރަތަށް ޓަކައި ކޮއްތު އުފުލައިދޭ މީހާއަށް މަރުޙަބާއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ އިސްލާމްވެއްޖެ

ހަގީގީ ހާދިސާ: މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ

މައްކާ ފަތަހަކުރެއްވުމަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަވާލުކުރެއްވި ގެފުޅުގެ ތަޅުދަނޑިކޮޅު ، މިއަދު ޝައިޚް ޞާލިޙްގެ އަތްޕުޅުގައި