އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް

އަރަބިއްޔާގައި ހުރިހާ މާއްދާއެއް އަރަބި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅައިފި

އަރަބިއްޔާ އިން ވަކިކުރި ޕްރިންސިޕަލަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި

މޫނު ބުރުގާ މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

އަރަބިއްޔާގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަރަބިއްޔާއަށް އެހެން ޕްރިންސިޕަލަކު އައްޔަން ނުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރުން ރައްޔިތުންނާ ފަސޭހަކަމާއެކު ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ: ރިޔާޒް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ޢަރައްބިއްޔާ ހަލާކުކޮށް، ފިތުނަ އުފެއްދުން: ޑރ. އިޔާޒު

ޢަަރަބިއްޔާ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ: އާދޭސް އަޑުއަހަން އެޑިއުކޭޝަނަށް ވަގުތެއް ނެތް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންނަކީ ގަމާރުން ކަމަށް ދެކުން: ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން މިއަދު ވެސް އިޙްތިޖާޖުކުރަނީ

ޢަރަބިއްޔާ ހިންގުން އިސްކަންދަރުގެ ޕްރިންސިޕަލާ ހަވާލުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަކިކުރުމުން ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާއަށް

ބަޖެޓުގައި ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުމުން ކަންބޮޑުވުން

ޢަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ ކުޑަދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ