އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝާހިދު ބަންގުލަދޭޝްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑަކީ ލޮލަށް ނުފެންނަ ބޮޑު ސުނާމީއެއް: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގަ ތިބި ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނަން: ޝާހިދު

ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާގެ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އީޔޫ އާއެކު ފަސްވަނަ ޕޮލިސީ ޑަޔަލޮގް ބާއްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެތެރެކުރާ ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެރިފް އުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އދ ގެ އަންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ކެމްޕޭނަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނަސްރުގެ ދުވަހު ވެދިން އެހީތެރިކަމަށް ޝާހިދުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އިންޑިއާއަށް

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އދ. ގެ މުހިންމުކަން އިހުސާސްވޭ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 47.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

"ކަރަންޓީނު ގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިވެންޓެއްގަައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން"

ޗައިނާ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ޗައިނާ ސަފީރު, މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި

ޝާހިދަށް ހަމަ ކަށަވަރުން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: ނަޝީދު