(ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުﷲ (އަދުރޭ

ކުރީގެ ސަރުކާރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު އޮތީ ދޮވެލާފަ: އަބްދުއްރަހީމް 

ތަރައްގީ ހަލުވިކުރަން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވޭ: އަބްދުއްރަހީމް

ރިޔާސީ ބަޔާނުން ދިވެހިވަންތަ ވެރިކަމެއް ޤާއިމު ކުރެވުނު ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ: އަބްދުއްރަހީމް

މިއީ ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ނޫން, ނުހުއްޓުވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު 500އަށް ވެސް ނާރާ, މީހުން ނަގަކީ ކުރަންހުރި ކަންކަން ގިނަ ވީމަ: އަބްދުއްރަހީމް

ލިބުނު ފިލާވަޅުގެ ބޭނުންހިފާ ކުރިޔަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކަށް ނިކުންނާނީ މާ ގަދަކޮށް: އަބްދުއްރަޙީމް

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއެކު ތަރައްޤީގެ މުޅިން އައު ޒަމާނަކަށް އުންމީދު އައުކޮށްދީފި

ރައީސްގެ މާލޭގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒް ކުރަން ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓެއް މޭޔަރަކަށް ހުރުން މުހިންމު: އަބްދުއްރަހީމް

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނަސް ވަރިހަމަ: އަބްދުއްރަހީމް

އެހެން ބަޔަކު އާ ޕާޓީއެއް އުފެެއްދިޔަސް އަސަރެއް ނުކުރޭ: އަދުރޭ

އަބްދުއްރަހީމް ވާދަވެރިންނަށް ރައްދު ދެއްވީ ޅެން ބައިތަކުން

ބަޣާވާތް ކުރަން އުޅެ, ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދިނީ ޑރ. ޖަމީލް: އަބްދުއްރަޙީމް

ރައީސް މުޢިއްޒުއާއެކު ސާބިތުވެތިބުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް: ޢަބްދުއްރަޙީމް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގައި: އަދުރޭ

ޕީއެންސީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެޕާޓީގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އޮވެގެނެއްނޫން: އަދުރޭ

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާނެ: އަދުރޭ

ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މާދަމާއަށް ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަނީ

ޤައުމު އިސްލާޙުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވޭ: އަދުރޭ