ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ޓަވަރެއްގެ ތިންވަނަ ލިފްޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އާތިފް ''ހިޔާ ކޮމިއުނިޓީ"ގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފައިނަލް މެޗް ބަލަން ދާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ހަދިޔާތަކެއް

ސްމާޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއު އަށް ފަންނީ އެހީ ހޯދަން ވާވޭއާއެކު އެޗްޑީސީން ސޮއިކޮށްފި

ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި އެޗްޑީސީގެ ދެ މުވައްޒަފެއް

މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދެނީ

ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތްތައް 8 ބުރިއަށް ނެގޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ހުޅުމާލެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެޗްޑީސީން ހުއްދަ ދެނީ

އެޗްޑީސީއާއި ރިދަމް ފިޓްނަސްއާ ގުޅިގެން ހިލޭ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަނީ

ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ދެ ބޮޑު ސްކްރީން!

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ސްކްރީންގައި ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗްތައް ދައްކަނީ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ މުއައްސަސާތައް އެޗްޑީސީގެ ސްމާޓްކޮމް ފެއާއިން

އަގުހުރި އިނާމުތަކާއިއެކު އެޗްޑީސީގެ ސްމާޓްކޮމް ފެއާ ބާއްވަނީ

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފަސް ސުކޫލު ޢިމާރަތްކުރަން ބިން ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭގައި 18 ކެމިކަލް ގުދަން ހުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: އެޗްޑީސީ