އާބަންކޯ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވާތީ، އެޗްޑީސީއިން ހައްލެއް ހޯދައިދީފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓްގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ދީފި، ކުލި ނަގާނީ 3 މަސްފަހުން!

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

ހިޔާ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް "ހިޔާ ޕާރކް"

"އީޖާދީ މަންސަ" މުބާރާތުގެ ރަންވަނަތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކެއް ދީފި

ފްލެޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކޮށްފި

ފާރުތައް ތަޅަނީ އިންޖިނޭރުންގެ ލަފާގެމަތިން،ހުއްދައާ އެކު:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި، ިޔާ ފްލެޓް

ފްލެޓުގެ އެއްބަސްވުން ހަދަން އަދިވެސް 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މައުލޫމާތު ނުދޭ: އެޗްޑީސީ

Advertorial

ހިޔާ ޓަވަރުތަަކަށް ކަރަންޓު ދިނުން ދެން ކުރިއަށްދާނީ ލިފްޓުތައް ކޮމިޝަންކޮށް ނިމުމުން: ސްޓެލްކޯ

Advertorial

ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓުތަކުގެ މަހު ކުލީގެ އަގުތައް ހާމަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރުމަހު ނިމޭނެ: އެޗް.ޑީ.ސީ

މުވައްޒިފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން މެދު ކަނޑައިލައިފި

500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢީދު ބަންދަށްފަހު ކުރިޔަށްދާނެ: އެޗްޑީސީ