ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެޗްޑީސީ

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރާ ފުރަތަމަ ޕްރީ ސްކޫލް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ: އެސް.ޖޭ

އާއްމު އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ހިޔާގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

އެޗްޑީސީގެ "އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް" ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ފުރަތަމަ ޕާކު ރަމަޟާން މަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ހުއްދައަކާ ނުލައި ފްލެޓްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކްކުރާނެ އިމާރާތެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް އަޅާ "ކޮންޓެއިނަރ ޕާކު”ހުޅުމާލޭގައި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ނިންމައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 ޕްރީ ސްކޫލް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި، ިޔާ ފްލެޓް

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަހު ކެމެރާ ހަރުކޮށް ނިމޭނެ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރު ނެރެއެއް ނުދިން

ހުޅުމާލޭގެ ހުސް ބިންތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓައިފައި ހުރި ތަކެތި ނަގަން އަންގައިފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް 15 ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކަން ހުޅުވައިލި 26 ބިމަށް 211 ބީލަން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޕްރީސްކޫލެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހިޔާ ފްލެޓު ލޮބީ ސަރަހައްދުގައި މީހުން ތޮއްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޖާގަ އިތުރުކުރަނީ

އެޗްޑީސީއަށް ބިޑާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ޕޯޓަލެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް މެދުކަނޑައިލައިފި