އާބަންކޯ

ހުޅުމާލޭ ބީޗް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރުމަހު ނިމޭނެ: އެޗް.ޑީ.ސީ

މުވައްޒިފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން މެދު ކަނޑައިލައިފި

500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢީދު ބަންދަށްފަހު ކުރިޔަށްދާނެ: އެޗްޑީސީ

ހިޔާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދިން މީހުންނަށް: އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށްބުނެ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ފޭކް ކޯލް ތަކެއް!

ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަކު އަނެކަކަށް ފްލެޓު ބަދަލު ކުރެވިދާނެ: ސުހައިލް

280 ފްލެޓް މަދުވީ ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ފްލެޓް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ އިތުރު 6 މަގެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް އެއްކޮޅަށް ދުއްވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ދަނޑު ބިން ތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ގުރު ނަގައިފި

‎ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ހަރުކުރަނީ

ޖެލީފިޝް އުޅޭތީ ހުޅުމާލެއަށް ރެދަން ބަަލަން ދިއުމުގައި ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އަލުން ކުލަ ލަނީ ކުލަ ފަނޑުވުމުން: އެޗްޑީސީ

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ލުއި ދޭން އެޗްޑީސީން ނިންމައިފި