ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ދެ ރައީސުން ބައްދަލު ކުރައްވާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހަޔާތުގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު ޓީޗަރުންނަށް ޙައްޤު: ރައީސް ސޯލިޙް

ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދަންނަވާ، ރައީސް ސޯލިހް މަގާމުން ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: އަދުރޭ

މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ އިދާރާތަކަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން: ރައީސް

ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައިވެސް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް، ރަައީސް ޞާލިޙު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް ނަޝީދާ ދުރުވުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތް، އެކަމަކު މިހުރީ ރައީސް ޞާލިހާއެކު ވީ ހާލެއްގައި ވާން:އަނދުން ހުސައިން

އަބަދު ދެން އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނަން ނުހަދާތި! އެމްސީ އަކާއި ނުލާ ދެން ސަލާމް ބުނެވެނީ އެންމެ 15 ދުވަހު!

އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޝުއައިބު ސަސްޕެންޑު ކުރި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލް ހޯދަން އެދިއްޖެ

ތިން ޤާނޫނަކަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ރަޙުމަތްތެރިއަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު އިންޑިއާ އޮވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު

އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަލްމަރްޙޫމް ޙުސެއިން މުޙައްމަދު އެކި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވި: ރައީސް ޞާލިޙު

އަޅުގަނޑު ދެނެއް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރާކަށް ނޭދެން: ރައީސް ނަޝީދު

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޙަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ރައީސް ސޯލިހް އާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ދަނީ ހިމޭން ބަޣާވާތެއް ކުރަމުން""

ރިނބިދޫ އަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ދައުވަތަކަށް، ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ އެދަތުރުގެ ތެރެއިން: މަޙްލޫފް

އެމްޑީޕީއަށް ބޯމަތިވެފައިވާ ވިލާތަކަކީ 2023 ގެ ގަދަ ވިއްސާރަ!

ކޮވިޑް-19: އަތޮޅުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި