އަލީ ރަމީޒު

ޤައުމު އިސްލާހުވާނީ ދީނަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން މަޤާމުތަކަށް އައިސްގެން: އަލީ ރަމީޒު

މި ސަރުކާރަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މުޢިއްޒަށް ތާއީދު ކުރުން: ޢަލީ ރަމީޒު

ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެ ލޭބަލް ޖެހިގެން ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ޓްވީޓް ނުކުރޭ: އަލީ ރަމީޒް

އަލީ ރަމީޒް ޝެއިހް ޒައިދަށް: ރިޔަލު ދޯނީގެ ދިވެހިން ދަތުރުކޮށްފައި ހުރި ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ކުޑަކޮށް ތާރީޚު ކިޔާލިޔަސް

ޢަލީ ރަމީޒު ޝެއިޚް ޒައިދަށް: މީހުން ލައްވައި އަވަގުރާނަ ގޮއްވަން ނޫޅޭ

ވަރަށްގިނައިން ރަށްރަށަށް ދަން، އަންހެންވެރިން ބައްދާ ދޮންދީ ނުހަދާ: އަލީ ރަމީޒު 

އިސްލާމް ނޫން، ތިޔަ ހުރިހައި ފިކުރެއްވެސް ނެތި ފަނާ ވެދާނެ: ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ސުވާލެއް: 19 ދިވެހީން ޝަހީދު ކޮށްލި ހަމަލާ ހަނދާން ނެތޭނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ މީހުން ކުޑަކުދިންނާ ބެހުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފި: ޢަލީ ރަމީޒު

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންނަކީ ގަމާރުން ކަމަށް ދެކުން: ޢަލީ ރަމީޒު

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަކީ ބޮޑުވެގެންވާ އިސްރާފެއް: އަލީ ރަމީޒް

މުސްލިމަކު ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ވާނީ ޓެރަރިސްޓަކަށް: އަލީ ރަމީޒު

އަދާލަތުު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަކީ ޣައްދާރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ ރަމީޒު ސިފަ ކުރައްވައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ލާދީނިއްޔަތުގެ މޫނުމަތީގައި ފުށް ޖަހައިދިނުން: އަލީ ރަމީޒު

7 އުޑުގެ ވެރި ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި ބުނަން، ދުވަހަކުވެސް ބަނގުރަލެއް ނުބޮން: އަލީ ރަމީޒް

އިސްލާމްދީނުގައި އެކަމަށް ކުޑަވެސް ފުރުސަތެއް އޮތްނަމަ މިޔުޒިކް ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: އަލީ ރަމީޒު

ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އަލީ ރަމީޒްގެ އެކައުންޓް ލިބިއްޖެ

އަލީ ރަމީޒު ވެސް މުޢިއްޒަށް ތާޢީދު ކުރައްވައިފި