ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު

މީހުން މަރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު މީހުންގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ޒައިދު

އަލީ ރަމީޒް ޝެއިހް ޒައިދަށް: ރިޔަލު ދޯނީގެ ދިވެހިން ދަތުރުކޮށްފައި ހުރި ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ކުޑަކޮށް ތާރީޚު ކިޔާލިޔަސް

އަނިޔާވެރި މަރުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާއިރު، ޤިޞާޞް ނުހިފާތީ ޒައިދުގެ ކަންބޮޑުވުން

ރޭ ދަންވަރު ހަވާ އެރުވުމުން ޝެއިހް ޒައިދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ވަޒީފާ ދިން މީހާގެ ސިޔާސަތު ކަމުނުދާަމަ، ރަނގަޅީ އިސްތިއުފާ ދިނުން: ޝެއިޚު ޒައިދު

ރޯދަޔާ ދިމާކޮށް ގެޔަށް ދޮންވެލިލުމާ މާހެފުން ބޭއްވުމަކީ އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ކަމެއްނޫން: ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު

ސަގާަފަތުގެ ނަމުގައި ލަދުވެތި ވައްތަރު ޖެއްސުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ޝައިޚު ޒައިދުގެ "ކައިވެނި" އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަހީމް

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ފަހަތައް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް: ޒައިދު

ޢަލީ ރަމީޒު ޝެއިޚް ޒައިދަށް: މީހުން ލައްވައި އަވަގުރާނަ ގޮއްވަން ނޫޅޭ

އަލުން ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަކީ ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ ކަމެއް: ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް، އިޙްތިރާމް ދޭންވާނެ: ޒައިދު

ނާއިންސާފު މަރުތައް ހުއްޓުވޭނީ ޤިޞާޞް ހިފައިގެން: ޒައިދު

އަބްދުﷲގެ މަރު: މިހާލަތުގަ އާއިލާއާ ހަށިގަނޑު ހަވާލުކުރުމަކީ މައްޔިތާއަށްވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް

ރައީސް ޔާމީނަށް ކުށް މަޢުލޫމާތެއް ދެވުމުން އިޢުތިރާފްވެ، މަޢާފަށް އެދުމަކީ ރީތި ސިފައެއް: ޒައިދު

އާރަންވޭ އަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތެއް ކަމާމެދު ސުވާލެއް ނެތް: ޒައިދު

ޒައިދުގެ ރައްދު މައުމޫނަށް: ކަސްރަތު ހުއްދަ, ހިންދޫ ޔޯގާ ޙަރާމް