ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު

ޒައިދު, ނަޝީދަށް: ނުކިޔަވާ ހުރެ ފަތުވާ ދިނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

ހާދަ ބާގަނޑު ބޮޑޭ! ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި އެހާ ފަސޭހައިން ފިލައިގެން އެ ދެވެނީ ކީއްވެތަ: ޒައިދު

ޒައިދު, އިމްރާނަށް: ލިވާތުކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސްކޮށްދެއްވާ

ޒައިދުގެ ސުވާލެއް: ލިވާތު ބާގައިގެ މީހުން ދޫވެފައި ތިބުން ދައުލަތަށް ބޮޑުކަމަކަށް ނުވަނީ ކީއްވެ؟

އަލަމްގިރިއާއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ފަރާތްތައް ވެސް ހައްޔަރުކުރެވެންޖެހޭ: ޒައިދު

މާހެފުމަކީ ބިދުޢައެއް ނޫން: ޒަައިދު

ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން މޮޅުވުމަކީ މޮޅެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ: ޒައިދު

ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެނި ކުރަން ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް ޝެއިހު ޒައިދުގެ މެސެޖެއް

ވަކި ކެމްޕޭނެއް ހިންގާ މީހުން ޖަލަށް ލުމަށް ވުރެ މުހިންމީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން: ޒައިދު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން ޝައިޚް ޒައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ނުދޭން އަލީ ޒައިދު އެދިލައްވައިފި

އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާ ދެކޮޅު: ޒައިދު

އައުރައަކީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވެސް ފޮރުވަން ޖެހޭ އެއްޗެއް: ޝެއިޚް ޒައިދު

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވީ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް: ޒައިދު

އިމްރާންގެ ދިފާޢުގައި ޒައިދު: ފެންކުޅިއާއި ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގައި ޕާޓީގެ ދިދަ ހޫރުވުމާ ތަފާތު ދެެއްތޯ؟

ބުލީ ކުރުމަކީ ނަތީޖާ ހިތިވެދާނެ ކަމެއް: ޒައިދު

ހަރުކަށި ފިކުރަށް މީހުން ދަނީ އިސްލާމް މުގައްރަރުގެ ސަބަބަކުން ނޫން: ޒައިދު

“ބީ” ފެކްޝަނުން އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް: ޒައިދު