ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ ބަރުލަމާނީގެ ނަން، އެކަމަކު ވޯޓު ދެވެނީ އެ ސިފަތަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ދައުލަތުން އަބަދު ވެސް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު: ރައީސް ނަޝީދު

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގޭހާ ވަގުތު އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން: ޕީޕީއެމް

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާތީ، ސައުދުގެ ސުވާލެއް ނަޝީދަށް

ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ނިޒާމު ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން، ޔައުޤޫބުގެ ނުރުހުން

އުއްމީދަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ވަންޏާ، އުއްމީދެއް ނެތް: ރޮޒައިނާ

ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން ނިންމަވައިފި

އެއްމެން އެކީ ތިބެ ބަރުލަމާނީއަށް ބޮޑުކޮށް "ނޫން" ޖަހަމާ: އިސްމާޢީލް

ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެތީއޭ ބުނެ އެމްޑީޕީއާއެކު އަބަދު މި ގޮތަށް ނުހުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ ރުޅި އައްޑިހައަށް އަރައިފި: ''އަންނި ބޭނުންހައި ކުޅިއެއް ނުކުޅެވޭނެ''

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުން: މަހްލޫފް

ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނެތް, ހަމައެކަނި އޮތީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަން: ޝަރީފް

ދުނިޔޭގައި ސުލްހައާއި ތަނަވަސްކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދާފައިވަނީ ބަރުލަމާނީ ޤައުމުތައް: އިންތި

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނުގެނެސްފިއްޔާ ދެން ވެރިކަން ކުރާނީ ޕީޕީއެމް ނުވަތަ ޖޭޕީން: ޝިޔާން

ބަރުލަމާނީއަށް ޝާހިދުގެ ތާއީދެއް ވެސް ނެތް

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށްދާނަމަ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ: އީސީ

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ނުލިބެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނެތިގެނެއްް ނޫން: ނާޒިމް