ދުނިޔެ

ބޮޑު ކަމުދާ އެއްޗެއްްސާ ކުޑަ ކަމުދާ އެއްޗެހި ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮވިޑް19 ޓެސްޓު ކުރަން ފަށާފާނެ

ކޮވިޑް-19: މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހު ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް ސައުދީ އިން ނިންމައިފި

އިއްޔެ ޗައިނާއިން 99 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި

ކުރިން ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް 13 ފޫޓަށް ދަތުރު ކުރޭ، ބިންމަތީގައިވެސް ހަރުލާ

ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގު ހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިޔާ ވަރަށް ކުރީގައި

ޝުކުރު ޙައްޤު: ސައިކަލު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ތެރިންނަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހެދުމުގައި

ބޮރިސް އަށް މިހާރު ކުޑަކޮށް ހިނގޭ

ކޮވިޑް19: އެހެން ގައުމުތަކަށް އެހީވުމުގައި ތުރުކީ ކުރީ ސަފުގައި

ކޯވިޑް19:ލޮކްޑައުންއަށް ބޯނުލަނބާ މީހުންނަށް އަދަބަކަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުން

ކޯވިޑް19:ވަޒީފާ ގެއްލުމުން 1800 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އަވަށަށް ދާންޖެހުނީ ބައިސްކަލުގައި

ކޯވިޑް19: މަންމަ މަރުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ދަރިފުޅު މަރުވީ 30 ވަނަ އުފަންދުވަހު

"މިފަދަ ބަލި މަޑުކަމެއް ކޮންމެ 20 އަހަރަކުން ފެތުރިދާނެ"

ބޮޑު ޕާޓީއެއް ބާއްވާ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރި އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރަކު ހޫނު ފެނަށް

ކޯވިޑް19: ގައިދުރުކަމަށްޓަކައި އެއްކޮޅަށް ހިނގާ މަގުތަކެއް، ޚިލާފުވާނަމަ 100 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާ

ކޮވިޑް19 ޖެހިދާނެތީ ގޮރިއްލާތައް ވެސް ލޮކްޑައުންއަށް!

އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ސެޕްޓެމްބަރމަހު ކޮވިޑް19އަށް ވެކްސިނެއް ނެރެވޭނެކަމަށް އޮކްސްފޯޑުން ބުނެފި

ކޮވިޑް19ގައި ދުނިޔެ ދޫކުރިމީހުންގެ ޢަދަދު އެއްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް، މުޅި ދުނިޔެ ހާސްކަމުގައި!

ދެއަހަރު ދުވަހުން ރައްކާކުރި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ކޮވިޑް19ގައި ހާލު ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ހޯދައިދިނުމަށް