ދުނިޔެ

ތައިލޭންޑުގައި ބޭނުންކޮށްފަ ހުންނަ މާސްކު އަލުން ވިއްކާތީ ބޮޑު ބިރުވެރި ކަމަކަށް

ވިހެއުމަށްފަހު އިމާރާތަކުން ވައްޓާލި ކުއްޖަކު ދިރި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސައުދީން އިތުރު މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސިނގިރޭޓު ބޯ މީހުނަށް ކޮރޮނާ ވައިރަހުގެ އަސަރު ބޮޑު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ ލަންޑަންގައި އޭޝިއާ މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ފައިސާގެ ނޫޓުތަކުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

އަނބިމީހާއަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެކަމަށް ބުނެ ފާޚާނާގައި ބަންދުކޮށްފި

ކުއީން، ޕްރިންސް ހެރީއަށް: ބޭނުން އިރަކު އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ކަނޑުފެން ބޯ ފެނަށް ބަދަލުކޮށް، ޓެސްލާގެ ސޯލަރ ޕެނަލް ތަކުން ކެންޔާގެ 35،000 މީހުނަށް ބޯފެން

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ކުއްތާއަަކަށް ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއެކު ކޯކު ލިބުމަށް ދަތިތަކެއް

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 32 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފަގީރުކަން ނައްތާލަން ބޭނުން ނަމަ މުއްސަދިންނާއި ފަގީރުންނާއި ދެވާ

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް އަވަހާރަވެއްޖެ

މިފަހަރު ޗައިނާ މީހަކު ބުޅަލެއް ކާން އުޅޭ މަންޒަރު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގައި ދެ ކުއްތާ މަރާލައިފި