ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: މައިލޯ ކެޑްބަރީ ޗޮކޮލެޓް ބިސްކިޓް ޕުޑިންގް

ރެސިޕީ: ބަޓަރ ޗިކަން

ރެސިޕީ: ޓްރެސް ލެޗެ ( މިލްކް ކޭކް)

ރެސިޕީ: ބީފް ސްޕެގެޓީ

ރެސިޕީ : ޕަވްލޯވާ

ރެސިޕީ: ކެޝޫނަޓް ކުކުޅު

މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވި އާސެނަލްގެ 3 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު އޮޒިލް

އިތުރު 3 ދިވެހިންނާއި 4 ބިދޭސީން ފައްސި ވެއްޖެ

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދާ އެންމެން ޓެސްޓު ކުރަމުން ގެންދާނެ : ޑރ. ނަޒްލާ

ވެއްޓިފަ އޮތް ބިދޭސީ މީހާ ސެނަހިޔާއަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި: އެމްއެންޑީއެފް

އިތުރު 6 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި، ޖުމްލަ 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި: މަބްރޫކް

އިންޑިއާ ދެ މީހަކު މާލެއިން ފައްސި ވެއްޖެ

މާލެ އިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

މާލެ އިން 2 ވަނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ

ލޮކްޑައުންގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 92 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ވީޑިއޯ ކޯލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ގޮތް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ހަދައިފި

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން 30 އޭޕްރިލް އާ ހަަމައަށް ދިގު ދަމާލައިފި

އަނެއްކާވެސް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ