ކުޅިވަރު

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން 30 އޭޕްރިލް އާ ހަަމައަށް ދިގު ދަމާލައިފި

3 years ago

އަނެއްކާވެސް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

3 years ago

އެން ނަގަން ފީނި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

3 years ago

މާލެއިން 8 ވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

3 years ago

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި

3 years ago

މާލެއިން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

3 years ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

3 years ago

ނޭމާ މަންމަގެ ލޯބިވެރިއަކީ ނޭމާއަށް ވުރެ 6 އަހަރު ހަގު މީހެއް، ނޭމާ ވަރަށް ޤަބޫލު

3 years ago

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

3 years ago

ކޮވިޑް19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް މެސީ ގެ 1 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް

3 years ago

ކޯވިޑް19: އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ރޮނާލްޑޯ ހަދިޔާކޮށްފި

3 years ago

ކޮވިޑް19: ވައިރަސް 17 ދުވަހާ ހަމައަށް މަރުނުވެ ހުރެދާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފި

3 years ago

އޭލެވެލްގެ އިމްތިހާނު އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

3 years ago

ކޮވިޑް19 އިން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ރޮނާލްޑޯ މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވަނީ

3 years ago

ކޮވިޑް19: ވަސްނުދުވުމާއި ރަހަނުލުން، އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ

3 years ago

ކޮވިޑް19 ގެ ހިދުމަތްތެރިންގެ ފޮޓޯއިން ޗައިނާގެ އިމާރާތްތައް ދިއްލާލައިފި

3 years ago

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

3 years ago

ހޮޑުލެވުމާއި ފާޚާނާއަށް ދެވުން، ކޮވިޑް19 ގެ ފުރަތަމަ އަލާމާތް

3 years ago