ކުޅިވަރު

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި

މާލެއިން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނޭމާ މަންމަގެ ލޯބިވެރިއަކީ ނޭމާއަށް ވުރެ 6 އަހަރު ހަގު މީހެއް، ނޭމާ ވަރަށް ޤަބޫލު

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް މެސީ ގެ 1 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް

ކޯވިޑް19: އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ރޮނާލްޑޯ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް19: ވައިރަސް 17 ދުވަހާ ހަމައަށް މަރުނުވެ ހުރެދާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފި

އޭލެވެލްގެ އިމްތިހާނު އޮކްޓޯބަރު، ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އިން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ރޮނާލްޑޯ މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވަނީ

ކޮވިޑް19: ވަސްނުދުވުމާއި ރަހަނުލުން، އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ

ކޮވިޑް19 ގެ ހިދުމަތްތެރިންގެ ފޮޓޯއިން ޗައިނާގެ އިމާރާތްތައް ދިއްލާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ހޮޑުލެވުމާއި ފާޚާނާއަށް ދެވުން، ކޮވިޑް19 ގެ ފުރަތަމަ އަލާމާތް

ކޮވިޑް19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް

މާލެއާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ކުރުން މެދު ކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވި މީހަކު ކަރަންޓީނަށް ދާން ދެކޮޅު ހެދި މައްސަލަ ފުލުހަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި