ކުޅިވަރު

މެޗެއްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރަކު ދަނޑަށް އަރާ، ކޯނަރ ދިދައިން ކީޕަރަށް ހަމަލާދީފި

ސައުދީގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނަމަ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ: ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

ސައުދީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޯލްސް ރޮއިސްއެއް ދިން ވާހަކަ އެއީ ދޮގެއް

ރިޗާލިސަންގެ ހިތްގައިމު ލަނޑާއެކު ބްރެޒިލްއިން ސާބިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ލަދުގަންނަވާލައިފި

ޗެންޕިއަން ފްރާންސްގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ރޮނާލްޑޯ ދިއުމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލަން ކްލަބްގެ ވެރިން ނިންމައިފި

ސައުދީއަށް ލިބުނު ތާރީހީ މޮޅާ އެކު މާދަމާ ސްކޫލް އަދި ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފި

ބަލިވީމަ ދައްކާނެ އުޒުރެއް ނެތް، އިތުރު ހިތްވަރާ އެކު އެނބުރި އަންނާނަން: މެސީ

ލިބުނު މޮޅާ އެކު ސަޢުދީ ޓީމު ސަޖިދައަށް!

އާޖެންޓީނާއަށް ސައުދީ ހިފަހައްޓާނުލެވުނު؛ ފުރަތަމަ މެޗުން ދަށްވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމްގައި 500 މިލިއަން ފޮލޮވަރުން ހަމަވި ފުރަތަމަ މީހަކަށް ރޮނާލްޑޯ

އީރާން ޓީމުން ޤައުމީ ސަލާމް ނުކީ މިހެންވެ!

އަހަރެން ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެއް ބުނާނަން: ރޮނާލްޑޯ

އީރާން އަތުން އިންގްލެންޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޤަތަރުގެ އިންޒާރާއެކު ހެރީ ކޭންއަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ޕްރަމޯޓް ކުރަން ނުކެރުނު

އިނގިރޭސިންނާއި އީރާންގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުން؛ ތާރީޚީ މެޗަކަށް ވެގެންދާނެ

ވެލެންސިއާގެ ދެ ގޯލާއެކު އެކުއަޑޯއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް