ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ގަތަރު 2022

އެމެރިކާ އިން އިރާންގެ ދިދައިގަ އިންނަ ﷲގެ އިސްމުފުޅު ލިޔަން ނުކެރުނު, އިރާން ރަތަށް!

ސައުދީގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާނަމަ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ: ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު

ސައުދީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޯލްސް ރޮއިސްއެއް ދިން ވާހަކަ އެއީ ދޮގެއް

ފޭނުން ބުނަނީ ޖަރުމަނަށް ބަލިވުން ހައްޤު ކަމަށް

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ލަދުގަންނަވާލައިފި

ސައުދީއަށް ލިބުނު ތާރީހީ މޮޅާ އެކު މާދަމާ ސްކޫލް އަދި ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފި

ބަލިވީމަ ދައްކާނެ އުޒުރެއް ނެތް، އިތުރު ހިތްވަރާ އެކު އެނބުރި އަންނާނަން: މެސީ

ލިބުނު މޮޅާ އެކު ސަޢުދީ ޓީމު ސަޖިދައަށް!

އާޖެންޓީނާއަށް ސައުދީ ހިފަހައްޓާނުލެވުނު؛ ފުރަތަމަ މެޗުން ދަށްވެއްޖެ

އީރާން ޓީމުން ޤައުމީ ސަލާމް ނުކީ މިހެންވެ!

ޤަތަރުގައި އިސްލާމީ ޢީދެއް: އެތައް ބަޔަކު މުސްލިމް ވެއްޖެ

އީރާން އަތުން އިންގްލެންޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޣާނިމްގެ ހިތްވަރުން މުޅި ދުނިޔެ އާޝޯހުކޮށްލައިފި!

ޤަތަރުގެ އިންޒާރާއެކު ހެރީ ކޭންއަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ޕްރަމޯޓް ކުރަން ނުކެރުނު

އިނގިރޭސިންނާއި އީރާންގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުން؛ ތާރީޚީ މެޗަކަށް ވެގެންދާނެ

ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކަށް ވޯލްޑްކަޕްގައި ޤުރުއާން ކިޔެވި ވީޑިއޯ ދައްކައިލަން ނުކެރުނު

ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ވޯލްޑްކަޕް ސްޓޭޑިއަމް ގުގުމާލައިފި

ޑރ. ޒާކިރް ނައިކް ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި ޤަތަރުގައި އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ފެތުރުމުގައި!