އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ދެ ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގައިފި

އޭޑީކޭގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

އޭޑީކޭއަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އޭޑީކޭގައި އުފަންވި 790 ގްރާމް ކުއްޖާ: 25 ދުވަސް ވަންދެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނު

އޭޑީކޭގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ސަލްމާގެ މަރުގެ ބަދަލު ހޯދަން ފިރިމީހާ އޭޑީކޭ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް!

ސަލްމާގެ ގަޔަށް މެދުނުކެނޑި ލޭ އެޅިން، ނިޔާވީ ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް: އޭޑީކޭ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭން އެޅި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް!

އޭޑީކޭގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމުން، ބަލިމީހުން އެޑްމިޓު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19: އޭޑީކޭއިން ރަނގަޅު ވެގެން ދޫކޮށްލި ތިން މީހަކު އަލުން ފައްސިވެ، ފަރުވާ ދިން ޔުނިޓު ބަންދު!

ވީއައިއޭގައި ކޮވިޑް-19 ލެބެއް ހުޅުވައި، ޓެސްޓު ހެދޭ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭތީ އޭޑީކޭ ކެންޓީނު ބަންދުކޮށްފި

އޭޑީކޭގެ ބިލަށް އެރި 30،000 ރުފިޔާ ހެޔޮއެދޭ ދީލަތި ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީއާއެކު ދައްކައިފި!

30،000ރުފިޔާގެ ބިލެއް އޭޑީކޭއަށް ނުދެއްކި، އާއިލާއެއް އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި!

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލު ފާހާނާއިން ވަގަށް ނެގި އަތް ހިއްކާ މެޝިނު އަނބުރާ ގެނެސްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފާޚާނާގައި ހުރި އަތް ހިއްކާ މެޝިނުތައް ވަގަށް ނަގައިފި