ނިންމުން 23

މާރިޔާގެ ރައްދު ފުއާދަށް: ވީލް ޗެއާ ދީފައި ނުވުމަކީ ފަޚްރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއްނޫން

އެމްޑީޕީއާއި ފެއަށް ޖެހުނު ބޭފުޅުން އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގޮވާލައިފި

އިންތިޚާބުގައި ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި ދިމާކުރި މަންދޫބުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ވޯޓުލާން ބައެއް މީހުން ނުދިޔައީ ދެވަނަ ބުރެއް އޮންނާނެތީ: ފަޒްނާ

އަބުރުކަތިލުމަށް ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހެދިޔަސް، ޙައްޤަށް ނަސްރު ލިބޭނެ: މުއިއްޒު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއި ގުޅުމުން އިހްސާސްކުރެވުނީ އަމިއްލަ އާއިލާ ތެރެއަށް ވަދެވުނުހެން: ނާޒިމް

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަދަން ރައްޔިތުން ހަރަދުކުރި އަދަދުގެ އެވަރޭޖް އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

އެންޓިކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި، ނަތީޖާ އަނބުރައިލެވިދާނެތަ؟

ރައީސް ޞާލިޙް މޮޅުވާތީ އެތައް ހާސް މީހުން ވޯޓުލާން ނުނިކުމޭ، ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ހުރީވެސް އާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް: ފައްޔާޒު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އޯވަ ކޮންފިޑެންޓު ވެވުނީ، އެކަމަކު ދެވަނ ބުރުގައި މޮޅުވާނެ: އިމްރާން

ޗޯރު އިބޫ ކިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް، ހަޤީޤީ ޗޯރު އިނީ ޖަލުގައި: އަސްލަމް

ބާރަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަނޭ، ނަތީޖާ ބަދަލުކުރެވޭނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ޞައްހަ ވޯޓާއި ބާޠިލް ވޯޓު ކަނޑައަޅާނީ އޮފިޝަލުން، އެކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަސް ނުބުނާނެ: ހަބީބު

Breaking News

ޤާސިމާއި ބައްދަލު ކުރަން މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ސެމްބެ ސަން އައިލޭންޑަށް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ވޯޓެއް ނަގަން ގޮވާލާ ޤަރާރެއް އިލްޔާސް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ އިންތިޚާބު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމައިފި

ޔަޤީނުންވެސް ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން، ބޭނުމީ އެނޫން ގޮތެއް: އީވާ