ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް – ދެކުނު

ޑްރަގް މައްސަލަ ހައްލުކުރުން: ގެމަނަފުށިން މިސާލު ނެގުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މާލެ ބަދަލުވާން މަޖުބޫރު ކުރީ ސިޔާސަތުތަކުން، ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ރަށްފުށުގެ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން އަނބުރާ އިޔާދަ ކުރަން

ދެކުނުގެ ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި؛ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ބަލާއިރު ޝަކުވާ މަދުކަމަށް

ލާމު އިކޮނޮމިކް ހަބަކަށް ހެދޭނެ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓްތައް ޕްލޭންގައި އެބަހުރި

ބިމު ކުލި ނެގުމަކީ ހަލެއް ނޫން, މިސްކިތްތަކަށާއި މަގު ބައްތި ތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުން ރަނގަޅު: ރައީސް ޞާލިޙް

ކަރަންޓް ބިލަކީ ދައްކަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ބައެއް ކައުންސިލްތައް އެބަތިބި: އަމީރު

ދެކުނުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯހީ އައްޑޫގައި: ބޭނުން ކުރާ 933 މީހުން

ވިއަވަތީގެ ފުރަތަމަ ހައްލު: ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތައް ބައިބަޔަށް ފާސްކޮށްދެނީ

އަލުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފަރުވާ ނުލިބޭތީ: ސީޕީ

ލާމު އަތޮޅު ރައީސްގެ ޚިޔާލެއް ރައީސަށް، ފަޅުތައް ނުހިއްކާ، ބިންބޮޑު ލާމުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިދީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ''ހަކަތަ'' މި ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި: އަފްޝަން

ވެހިކަލް ފީ ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަން ފަށައިފި

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނީ އަންހެނުންނަށް ހިންގުމުގެ ބައިކުޅަބައި ދީގެން: ރައީސް

'ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާކުރުން'' އެއީ ރައީސްގެ ވަޢުދެއް ނޫން, އެއީ ރައީސް އީމާންވާ ގޮތް: އިމްރާން

އަމާޒަކީ ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރާ ތަނެއްގައި އުފާފާގަތި ކަމުގައި އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިނުން: ޞާލިޙް

7 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާއިއެކު ވިއަވަތި ރާއްޖެ ދެވަނަ ކޮންފަރެންސް ގަމުގައި ފަށައިފި

"ދާލު އިން ސީނު" ދެކުނުގެ އުދާސްތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު!

ރައީސަށް ލާމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް!