ދުނިޔެ

ކޮވިޑް-19: އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހަޑިވެފައިހުރި ބޭސްމަންޓެއްގައި އޮވެ މަރުވެއްޖެ!

ދެ އަތާއި ދެ ފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ބޭނުމެއް ނުވޭ!

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން ގިނަވެ ޕާކިސްތާނުން އަމިއްލައަށް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ފިލިޕީންސް ކައިރިން ދެ ބޯޓެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ގައުމުގެ 14 މަސްވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކަރާޗީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ހިނގާ އިމާރާތަށް ހަތިޔާރު އެޅިބަޔަކު ވަދެ 4 މީހުން މަރާލައިފި

އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު, މަންމަ އާއި ދެ ކޮއްކޮ ނިމިދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނީ ލޯކުރިމަތީގައި!

ލޮކްޑައުން ގެ ސަބަބުން ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވޭ: ދިރާސާ

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބައި މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި!

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއަކަށް ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކެއް: 15 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގާފައި ދާން ޖެހުނީ އެންމެ 3.86 ރުޕީސް ބެންކަށް ދައްކަން

ކޮވިޑް19: އިންޑިއާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް

އެހެން ޓީޗަރުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް "ކަންނެތްވެފަ" ތިބެނީ ކަމަށް ބުނުމުން، ހެޑް ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ރަޝިއާ އިން 2023 ވަނަ އަހަރު ޖައްވީ ފަތުރުވެރިކަން ފަށަނީ

މޫނު ބުރުގާއަކީ މާސްކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އަންހެނަކަށް ބޭކަރީއަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި!

13 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ގްރޫމް ކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ކޮޮވިޑް19: ޓްރަމްޕް އެހެން ގައުމުތައް ކުއްވެރިކުރާތީ ބިލް ގޭޓްސް ގެ ނުރުހުން

ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ!

އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް! ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް، ބިވާންޑީގެ މިސްކިތެއްގައި ހިލޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެނީ!

"އެންމެންވެސް މިތިބީ ބިރުން" އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނު ހިފުމާއިމެދު، ފަލަސްތީނުގެ ޖަވާބު!