ދުނިޔެ

ބަލިވުމުން ދަރިފުޅު ބަލަން މަންމަ ދިޔަ، އެކަމަކު ގަދަވުމުން އެމަންމައަށް އަނިޔާކޮށް ގެއިން ނެރެލި

އަހަރެންގެ ދަރިންނާއި އެކުދިންގެ ބައްޕަ ބައްދަލު ކޮށްދީ: ފިރިމީހާގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި ދުބާއީ އަންހެނެއް

ދުވާލަކު ދެ އިރަށް ބަބްލް ޓީ ބުއި މީހަކު ކޯމާ އަކަށް

އަމިއްލައަށް މަރުވީތޯ ނޫނީ މަރާލީތޯ އަދިވެސް ސުވާލު އުފެދޭ: ސުޝާންތުގެ އެކުވެރިން

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާ މީހެއްގެ ހޮސްޕިޓަލު ބިލަށް 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެރުމުން އެޤައުމުން ބިލް ދައްކައިދިން، އެކަމަކު އިންޑިއާއިން އޭގެ އިދިކޮޅު

ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކާބުލްގައި ބޮން ގޮއްވާ، އިމާމް އާއެކު ހަތަރު މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ނިދާފައި އޮތަސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހޭނެ!

ކޮވިޑް-19: ނިއު ދިއްލީގައި ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެ އަނެއްކާވެސް މާބަނޑު އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

މާރުކޭޓުތައް ހުޅުވާލުމާއެކު ޗައިނާއަށް ވައިރަހުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ އިންޒާރު

ސައުދީއަށް ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރީ އިރާނުގެ ހަތިޔާރުކަމަށް އދ. ން ބުނި ބުނުން ދޮގުކޮށްފި

ލޮކްޑައުންގައި މީހުން އެނދުމަތީގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިތުރުވިނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ނިދޭ ވަގުތު މަދު – ދިރާސާ

އިންޑިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މޯޗަރީގެ އޭސީ ހަލާކުވެ ގަބުރުތައް ކުނިވަނީ

އިންޑިޔާގައި މީގެ 50 ހާސް އަހަރު ކުރިން އުފެދުނު ކުޅި އެއްގެ ކުލަ ކުއްލިއަކަށް ފެހިކުލައިން ފިޔާތޮށި ކުލައަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ކަޅުނަޞްލުގެ މީހުނަށް އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތް ކޮށްދިނީ އަހަރެން : ޓްރަމްޕް

ލޮކްޑައުން ނިމުމުން ޗުއްޓީއަށް ދަނީ ކޮންތާކަށް؟ މި ގައުމުތަކުން ޗުއްޓީއަށްދާ މީހުނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޭނެ

ފައި ދުޅަވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ކެންސަރު ކަމަށް، ނަމަވެސް ޖެހިފައި ހުރީ ކޮވިޑް19

ޗައިނާގައި ވަގަށް ނަގައިގެން ކޮށިތަކަކަށްލާ ބަންދުކޮށް "ކާން" ތައްޔާރުވި 700 އެއްހާ ބުޅާ ސަލާމަތްކޮށްފި!

ދެއްލީގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަސްލު އަދަދު ސިއްރު ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!