ދުނިޔެ

ކޮޑުމަތީ މައްޔިތާ ބާއްވައިގެން 2.5 ކިލޯމީޓަރަށް: ވައިރަހުގެ ބިރަށް ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ނުކޮށްދިން ހިންދޫ ޢާއިލާއަކަށް މުސްލިމު ބަޔަކު އެހީތެރި ވެއްޖެ

ގެޔަށް ނާދެވި ތާށިވެފައިހުރި ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައި، އޭނާގެ މަންމަ ސައިކަލުގައި 1،400 ކިލޯމީޓަރަށް

ވައި ނުސާފު ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރު ބޮޑު

" ލޮކްޑައުން އެއްކޮށް އުވާލެވޭނީ ކޮވިޑް19 އަށް ވެކްސިން އެއް އުފެއްދުމުން"

އިންޑިއާގައި މި ފަހަރު ކުއްޖަކަށް ނަން ދިނީ ލޮކްޑައުން ގެ ނަމުން

އިޓަލީގައި މަރުވި ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު 100 އަށް ، އެއީ ހަމަ ބަތަލުން

ކޯވިޑް 19: މޫނު އެއްކޮށް ދުޅަވެ،ދަތި ޙާލުގައި ވެސް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރީން މަސައްކަތުގައި

އިންޑިޔާއަށް ކަޅު ދުވަހެއް، 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މަރު އިއްޔެ

ޗައިނާގައި ކުއްތާ ކެއުން މަނާ ކުރުމުން އަހަރަކު 10 މިލިއަން ކުއްތާ ސަލާމަތްވާނެ!

ޕާކިސްތާނުގެ 12 މިލިއަން އާއިލާއަށް 144 ބިލިއަން ރުޕީސް ބަހާނަން: ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާނު

އެންމެ ކައްޓަކުން އިންސާނަކު މަރާލާހާ ވިހަގަދަ ސޫތްޕެއް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިތުރުވަނީ

ބުޅަލަށް ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހޭ- ދިރާސާ

ސްޕެއިންގައި ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވާ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކު މަރުވޭ

ބީބީސީން ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘް ކިޔަައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާ ބަންގީގެ އަޑު ގުގުމާލަނީ!

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ކެކުޅުން : މިހާ ގިނަ މީހުން އެއްފަހަރާ މަރުވި ފަހަރެއް އަދި ނާދޭ

ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އާމާލް ކުލޫނީގެ އެހީއެއް

ކޯވިޑް19 ފަތުރާނެކަމަށް ބުނި މީހަކު ޓެރަރިޒަމް ގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގެ ރައްދު ޓްރަމްޕަށް: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ސިޔާސީ ކުޅިވަރަކަށް ނުހަދާ!