ދުނިޔެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ހަކުރު ބަލި ހުރޭ

ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ބެލްކަނިން ފެނިގެން ލޯބިވި ދެމިހުން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލު ވެއްޖެ

އުފާވެރި ޚަބަރެއް! ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުމުން ދިއްލޭ މާސްކެއް އުފައްދަނީ

"މައުތު ވޮޝް" ބޭނުންކޮށްގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެ - ސައިންސްވެރިން

20 ކުދިންގެ ކިރުމައެއް: އައި.އެސް.އައި.އެސް އިން ހަމަލާދީ މައިންބަފައިން މަރާލުމުން އެކުދިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރީ މި އަންހެން މީހާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާއިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކޮށްފައިވޭތޯ ޓްރަމްޕް ސުވާލު އުފައްދައިފި

ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ، މަރާލާފައިވާ އިންސާނެއްގެ ބައިތައް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރުކުރަމުން ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް ފިލިޕީންސް އަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓްގެ އިންޒާރު: ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ފަސް އަހަރު ނަގާފާނެ

ކެނެޑާ އަދި އެމެރިކާއަށް އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ޖޫން މަހުގެ 21 ހަމައަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ

ޓްރަމްޕްގެ ކުރީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ޕޯލް މެނަފޯޓް ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމެރިކާގެ ވައިޓްހައުސްއަށް ވަންނަ އެންމެން މާސްކް އަޅަން އަންގައިފި

ޢީދާ ދިމާކޮށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިޢުލާނުކުރަނީ

10 ދުވަސް ތެރޭގައި 11 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ވުހާން އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ގެންދިޔުމަށް އެއަރ އިންޑިޔާގެ ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިންތާ މަހެއް ވި އިރު ފްލޮރިޑާގެ ކޮކޯ ބީޗްގައި 6000 ކިލޯގެ ކުނި

ކޮވިޑް19: އާންމު ޙާލަތަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ޓްވިޓަރގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ވުމުން ޖަރުމަނު މީހަކު ދިއްލީ އެއަރޕޯޓްގައި ދިރިއުޅޭތާ ދެމަސް