ދުނިޔެ

ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ މީހަކު ކުޅު ޖެހުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ލީ ތަނުގައި، ކާއެއްޗެއް އަދި ބޯފެން ފޮދެއްވެސް ނުދޭ

ޤަތަރު އެއަރވޭސްއިން ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެއްލައްކަ ޓިކެޓް ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑް19: އަންހެނުންވެސް މަހަށް!

ރަޝިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަންމަގެ ފަހުނޭވާ ދޫކުރި މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކޯލަކުން ބަލަން ހުންނަން ޖެހުނު ދަރިފުޅުގެ އިޙްސާސް

އަލްޙަމްދު ލިﷲ! އިޓަލީގެ އައި.ސީ.ޔޫ. ގައި ތިބީ މީހުންގެ އަދަދު އެއްހާހުން ދަށުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމަށް ހެރީ ތަޢުރީފް ކޮށްފި

"ސިންގަމް"ގެ ސްޓަންޓް ޖެއްސި މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް ޕޮލިހަކު ހޫނުފެނަށް

ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް: އިންޑިޔާއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވީ އިއްޔެ

"ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޒިންމާ ޗައިނާއިން އުފުލަން ޖެހޭނަމަ، އެއިޑްސްގެ ޒިންމާ އެމެރިކާއިން އުފުލަން ޖެހޭ"

ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ބޭރުން ގެންނަ ޕާރުސަލް 72 ގަޑިއިރު ވަންދެން ނުހުޅުވާ ބަހައްޓަން އިރުޝާދު ދީފި

ނުރައްކަލުގެ އިތުރު ރަނގަބީލެއް، ވުހާންގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ފެތުރެން ފަށައިފި

ޑްރައިވަރުންނާއި ގާޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ

ކޮވިޑް19 ޖެހުމުން އޭނާއަށް ޖެހިފައިހުރި އެހެން ބައްޔެއް ދެނެގަނެވުނު އަންހެނެއްގެ ބަސް : އަހަރެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން

ގޭގައި ތިބެގެން ވަޒީފާއަދާ ނުކުރެވޭ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނިކުތުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ގޮވާލައްވައިފި

މުއްސަނދިންނަށް އިންޑިޔާގެ ގޯއާ ހުޅުވާލަނީ

އިންޖިނިއަރުން ފަދަ ތަޢުލީމީ މީހުން މިފަހަރު ތިބޭނީ އިނގިރޭސި ދަނޑުތަކުގައި