ހުކުރު ޚުތުބާ

އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި ގެއްލުން ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ

ހުތުބާގައި ސައްހަ ނޫން ހަދީޘެއް ކިޔުމުން އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޢާޝޫރާ ވިލޭރޭގައި “އާޝޫރާ ދުޢާ”ގެ ނަމުގައި ވަކި ދުޢާއެއް ކުރުމާއި ވަކި އަޅުކަންތަކެއް ކުރުމަކީ ދީނުގައި ނެތް ބިދުޢަ ތަކެއް: ޚުތުބާ

މުސްލިމުންނަށް ޢިއްޒަތާއި ގަދަރު ލިބެން އޮތީ އެމީހެއްގެ އަޤީދާ ހިފެހެއްޓި ވަގުތަކުން: ޚުތުބާ

އަޅުކަމަކީ އިންސާނާއަށް ރޫހާނީ ސާފްތާހިރުކަމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދެބައޮޑުވާ، ދޭތެރެ ޖައްސާ، މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ގަދަފަދަ ޢަޒާބު ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ޙައްޖުމަހުގެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ޚުތުބާ

ނިކަމެތިންނަށް އަޅާލުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދޮގުހެދުމަކީ މީހާގެ އަޑިނުބައިކަން ހާމަކޮށްދޭ ސިފައެއް: ޚުތުބާ

ގޭގެ މާޙައުލު އުފާވެރި ތަނަކަށް ހެދޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ރަޙުމް ކޮށްގެން: ޚުތުބާ

އެންމެ ވަރުގަދަ މީހާއަކީ ރުޅި އަންނަހިނދު, ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މީހާ: ޚުތުބާ

ފާފައަކީ އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެކަންކުރާ މީހާއަށާއި މުޅި މުޖްތަމަޢަށް ކުރާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އަސާސަކީ އިޙްތިރާމް ކުރުން: ޚުތުބާ

ރަނގަޅު އަމަލުތައް ނުބައި އަމަލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަކީ ކަންދެއްކުން: ޚުތުބާ

މި ރަމަޟާން މަހަކީ ހަޔާތުގައި ބައްދަލުވާނެ އެންމެ ފަހު ރަމަޟާން މަސް ކަމަށް ދެކި ނަފްސު އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ދުނިޔޭގައި އިންސާނާ ކިތަަންމެ މުދަލެއް ހޯދިޔަސް އެއީ ވަގުތީ އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

މަގުމަތީގައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުމިނާ ހިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަކީ ނަފްސު ހަލާކަށް އެއްލައިލުން: ޚުތުބާ

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންވީ ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: ޚުތުބާ