ހުކުރު ޚުތުބާ

އެހެން މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުން މުހިންމު: ޚުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރާ ވެރިންނަށް މާތްﷲ ތައުފީގު ދެއްވާނެ: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި, ބޮޑެތި މަދަތުސާތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ތަނެއް: ޚުތުބާ

ޖަޒާ ލިބުން އޮތީ ތިމާގެ ހިތުގެ ރަނގަޅުކަމާއި, ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް: ޚުތުބާ

އިންސާނާއަށް ކުރިމަތި ކުރައްވާ ބޮޑެތި އިމްތިހާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލިވުން ހިމެނޭ: ޚުތުބާ

އިސްލާމީ ޝަރިޢަތް ހުއްދަކުރާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް: ހުތުބާ

މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލަތެއްގައި އެމީހުންނަށް އެހީވުމަކީ މުސްލިމް އުންމަތުގެ ވާޖިބެެއް: ޚުތުބާ

ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތާއި ޝަރީޢަތަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަން ވާން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށް ސުލްހަވެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ ހަދިޔާއެއް ނޫން, އެއީ ދެވޭ ޒަހަރެއް: ޚުތުބާ

މީހުންގެ ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށް, އަބުރު ނަގާލުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް:  ޚުތުބާ

ހުތުބާ ފެށުމަށްފަހު ހުކުރަށް އަންނަ މީހުންނަކީ މަލާއިކަތުންގެ ފަތްފުށްތަކުގައި ލިޔެވޭނެ ބައެއް ނޫން: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ, ދަރިންނަށް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

މުދައްރިސުންގެ ކިބައިން ހެޔޮ ނަމޫނާ ނުފެންނަ ނަމަ ކުދިން ބޮޑުވާނީ ކަތި ބިންގަލެއްގެ މަތީގަ: ޚުތުބާ

ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުމުރު ދިގުވެ، ރިޒުގު ތަނަވަސްވެ، ނުބައި މަރަކުން މަރުވެދިޔުމާއި ދުރުހެލި ކުރައްވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދަރިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދެއްވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ތަޢުރީފު ހައްގު މަސައްކަތެއް: ޚުތުބާ

މީހުންނަށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް ނަސޭހަތްދޭ ބަޔަކަށް ވެއްޖެނަމަ, މުޖްތަމަޢު ތެރޭގައި ހެޔޮ އަމަލުތައް އާންމު ވާނެ: ޚުތުބާ