އިދިކޮޅުން އޮތީ ރައީސް ނަޝީދު ބޭރުކުރަން ކުޑަ ފުރުސަތެއް ލިބުނަސް ބޭނުން ހިފަން ތައްޔާރަށް

7 hours ago

ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް ލީކުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތް: އޭސީޕީ ރިޔާޒް

4 hours ago

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމަކީ ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލިއާއެއް: ފުލުހުން

6 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޗައިނާއާ ވާދައަށް ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް 600 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ މަޝްރޫއުއެއް

7 hours ago

މިޞްރުން ވެސް އިންޑިއާގެ ގޮވާމާ ދިމާއަށް

12 hours ago

ޓެކްސް މާފު ނުކޮށްދީފިނަމަ ޕާކިސްތާނަށް ބޭހުގެ ތަދެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

1 day ago

ފެކްޓްރީގެ ދުނިޔޭގައި ވިއެޓްނާމުން ޗައިނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލަނީ

1 day ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ބޭސްފަރުވާއަށް ދިވެހިންގެ މިސްރާބު ބެންގަލޫރަށް

3 weeks ago

ދިވެހިންގެ ރަހަ ދަންނަ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ޗާލާ ބާޒާރު

3 weeks ago

ވިސާއަކާ ނުލައި 90 ދުވަސް އިންޑިއާގައި، ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން އެނގެން ޖެހޭ ކަންކަން!

3 weeks ago

ޓްރިވެންޑްރަމް: އިންޑިއާގެ ދިވެހިންގެ ސަހަރުގައި ދެ ދުވަސް

3 weeks ago

ފައްސިޔަައިގައި ފުރަތަމަ ކޮޗީއަށް

3 weeks ago

ނިބޫ ދެބެން، އަކްމަލްގެ ސީރިއަސް ސާޖަރީއަކަށް އާއިލާއިން އެދެނީ ދީލަތި އެހީއަކަށް!

3 weeks ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތް ކަން

2 days ago

މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ދަރިންނަށް ހަރުދަނާ ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވޭތީ: ޚުތުބާ

3 weeks ago

ނަބިއްޔާ (ޞޢވ)އަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވި ދިރިހުރި ޤުރްއާނެކެވެ: ޚުތުބާ

1 month ago

ޒަމާނީ ކަންތައްތަކަށް ދަރީން ހެއްލެނީ އެ ކަންކަމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާތީ: ޚުތުބާ

2 months ago