dhen one

މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އާސިމްގެ އާދޭސް:“އަހަރެންގެ ފަރުވާ އަވަސްކޮށްދީ، އަހަރެން މަރުވެދާނެ”

22 hours ago

ރައީސް ނަޝީދާއި ޙުސެއިން ރަޝީދުގެ މައްސަލައެއް ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

15 hours ago

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން މިއަދު ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު 69 އަށް

16 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސެމްސަންގްގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

4 hours ago

ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން ބަލީގެ މުޅިން އާވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

14 hours ago

ކެޕިޓަލް އިމާރާތުން ދުންއަރާތީ،އިމާރާތް ލޮކްޑައުންކޮށް ބައިޑަންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރިހާސަލް ކެންސަލްކޮށްފި

16 hours ago

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

1 day ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އެކުވެރިޔާއެވެ. ތިބާގެ މަންމަ ރޮނީއެވެ. ފޭސްބުކުގައި ތިބާއަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް އޮހެނީއެވެ.

4 hours ago

އަމިއްލަވަންތަކަން ހާމަކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމުގައި، ތުންތުންމަތީން ވާރިދުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ފަދަ ތަކެތީގެ ދައުރު ‎ (2)

17 hours ago

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޕާކިންޒޯން، ޚާއްސައެއް ނޫން: ތަކްލީފްތައް އަސަރާއެކު އޭނާގެ ދުލުން!

20 hours ago

ވާނުވާ އަމުރުން އަރައި ނުގަނެވުނު ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ

2 days ago

2020 : މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ "ކަޅުކޮށްލި" އަަހަރެއް!

2 days ago

2020: އިދިކޮޅުގެ ނާކާމިޔާބީތަކާއެކު ވެސް ކާމިޔާބު އަހަރެއް

2 days ago
ކުޅިވަރު
ދީން

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން ، ވަހީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައި ވުމުގެ މާތްކަން ވެސް ލިބިގަނެވިދާނެ!

18 hours ago

ފާދިރީކަލޭގެއަކާއި، އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ ތިން ސުވާލެއްގެ ވާހަކަ

18 hours ago

ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަސްފުޅު ވަޙީ ނުކުރައްވާނޭ ތިން މީހެއް!

22 hours ago

ތިބާ އައު ދުވަހަކަށް ލޯހުޅުވާލާނެ ފުރުސަތެއް ލިބުނީތީ ޝުކުރުވެރިވާށެވެ.

1 day ago