އަލަމްގީރު ކޭސް: ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

11 hours ago

އަދުލުއިންސާފު ހަފުސްވެ ސަދޫމު އިންސާފަށްވެފައިވާއިރު އަދިވެސް ރައްޔިތުން ހޭވެރިވާން ނުވޭބާ: މޮސްޓާ

12 hours ago

ނާޒިމަށް އިއްވި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމާމެދު ޕީޖީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

13 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޗައިނާގެ ބޯއްޓެއް ކަނޑުވެ، ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

9 hours ago

މުއްސަދި ޤައުމުތަކުން ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ، އަމަލުން އެކަން ދައްކަން ޖެހޭ: ހަސީނާ

10 hours ago

އަބަދުވެސް ތިބެނީ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެގެން

1 day ago

ޗައިނާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް

1 day ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

"ދާލު އިން ސީނު" ދެކުނުގެ އުދާސްތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު!

2 weeks ago

''އެލިޒަބަތު'' ގެ ސުކުން, އުބުފިއްޔަށް

2 weeks ago

އަބޫ އައިން ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ރަހަތަކެއް، ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ކޮންސެޕްޓެއް

4 weeks ago

ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ގިނަ ވިންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ވިންސެންޓް ސަރގެ ވާހަކަ

1 month ago

ގަދަ ބާރު ،ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ އެނބުރި އައުން: ކުލަބު ލޯބީގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

3 months ago

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި ރޮބޯމޭން ވިދައިލައިފި

3 months ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ކާފިރުކޮށް, ދެބަސްވާ ކޮންމެ މީހަކު މުޖުރިމަކަށް ހަދައިގެންނުވާނެ: ޚުޠުބާ

1 week ago

ޒާތީ މަސްލަހަތު ކުރިޔަށް ނެރެގެން ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭނެ: ޚުތުބާ

3 weeks ago

އޭ ރަށުގެ ލޮނާއެވެ.

1 month ago

''ލިވާތުކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަކީ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން ދައްކަންވާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއްނޫން''

2 months ago