އެމްއެންޔޫއިން 14 ދުވަހަށް ޑރ. ޢިޔާޟް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

8 hours ago

ޑރ. ޢިޔާޟް ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރަން، ހުރީ ޕޭ ލީވްއެއްގައި: އެމްއެންޔޫ

7 hours ago

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު މޫދަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެ

8 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ފެނިއްޖެ

11 hours ago

ނިއު ޒިލޭންޑަށް އެރި ބިންހެލުމާއެކު ދިން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނަގައިފި

15 hours ago

ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

17 hours ago

ނިއު ޒިލެންޑަށް އެރި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީއެއްގެ އިންޒާރު

23 hours ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން: ދަމަކުން ބަޑިއެއް ޖަހާ އުސޫލުން ހިނގާ ކަމެއްބާ؟

6 hours ago

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ފިތުނައިގެ ހުޅު ރޯކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ވަސީލަތް: ހުތުބާ

13 hours ago

އަލިފުށި ސުކޫލުގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބަލިވެ، ސުކޫލަށް ހާޒިރު ނުވޭ، މުޅި ރަށް ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި!

2 days ago

ދިއްގަރު މިސްކިތުގައި ހުރި ކަދުރު ރުކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަދުރު އެޅީ ރަމަޟާން މަހު

3 days ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަޒީރުން މަޑުމަޑުން ބޭރަށް ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާއެކު އެކަނި ކޯލިޝަން ފުދޭ

4 days ago
ވެލާނާ ބިލްޑިންގް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާނޫނަށް ތަބާވުން-1

5 days ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ﷲ ތަޢާލާ އެބަޔަކަށް މަދަހައިގެ ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާނަމަ މިއަޅުކަން އަދާކުރަމާ!

2 days ago

ރޯދަވެރިޔާއަށް ﷲ ތަޢާލާ އަޖުރު ދެއްވަނީ ހިސާބަކާ ނުލައެވެ.

4 days ago

ހެޔޮކަންތައް ކުރުން މާދަމާއަށް ފަސްކުރާ މީހާ ދަންނައެ! ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން މާދަމާއެއް ނާންނާނެއެވެ.

5 days ago

ޤުރްއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ އުކުޅުތައް

5 days ago