ފައްސިވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެ، ޑރ. ނަޒްލާ ކަރަންޓީނަށް

18 hours ago

އިތުރު 90 މީހަކު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް

17 hours ago

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 78 މީހުން، އޭގެ ތެރޭގައި 46 ދިވެހިން

17 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބި ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ އުއްމީދުގައި ހުރި ޒުވާނެއް ދުނިޔެ ދޫކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ

15 hours ago

ބަރަހަނާ މަންޒަރު ބަލަނިކޮށް ކޮއްކޮ އޭނާ ބޭޒާރުކޮށްލުމުން، ބަދަލު ހިފީ ހިތި ގޮތަކަށް

19 hours ago

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ބުނުމުން އިންޑިއާގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގެންފި

23 hours ago

ކޮވިޑް-19: 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ކޭސް ފެނި ނިއުޒިލޭންޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް

2 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އެއީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުންނަން ޖެހުނު، ހާސްކަން ވަރަށްބޮޑުވި ވަގުތުކޮޅެއް: ޔޫންގެ މައިންބަފައިން

48 mins ago

އައްމަޑޭ: ދެކޭ ހުވަފެންތައް ތަސްވީރުކުރަނީ ނަގާ ފޮޓޯ ތަކުން

2 days ago

ކުނި ނަގަން އުޅޭ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން "ފްރަންޓްލައިން" އޮފިސަރުންނަށް ނުވަނީތޯ؟ އެލަވަންސް ނުލިބެންވީ ކީއްވެތޯ؟

2 days ago

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ، އިންސާފުގެ ހިނގާލުމުގައި

2 days ago

ނިޔަފަތި ކެއުން، ސިއްހަތަށް ނުރައްކާތެރި: އަވަަހަށް ހުއްޓާލާ!

3 days ago

ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ވާން އެދުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

4 days ago
ކުޅިވަރު
ދީން

ދުނިޔެއާއި ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ދުނިޔެ ދަންނަ މީހުން މުހިންމު،އާޚިރަތް ހޯދަން އެދޭ މީހުންނަށް މުހިންމުވާނީ އެކަމަށް އެހީވާ މީހުން

22 hours ago

މުޖްތަމައެއްގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނެތި ގޮސްފިނަމަ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލި، ދީނީ އަސާސްތައް ފުނޑުފުނޑު ވެދާނެ: ހުތުބާ

1 day ago

ހަސަދަވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއް؟

3 days ago

އަލީ ރަމީޒްގެ ނަސޭހަތް: ބާކީ އެންމެ ލާރިއެއް ދޭންޖެހޭ ނަމަވެސް އެ ދީ!

3 days ago