އަލިފުށި ސުކޫލުގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބަލިވެ، ސުކޫލަށް ހާޒިރު ނުވޭ، މުޅި ރަށް ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި!

10 hours ago

ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަކީ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް އެކުލެވޭ ކަންކަން ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ހީވާން ފަށައިފި: އުމަރު

7 hours ago

އަލީ ވަހީދު ވަޑައިގަތީ ލަންޑަނަކަށް ނޫން، ތުރުކީއަށް!

9 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޙައްޖަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން މީހުން ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ކަމެއް އަދި ނުދޭ، އެކަމަކު ޙައްޖު ކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޖަހާފައިތިބޭ މީހުންނަށް

14 hours ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާ އޮންނަ ޤައުމުތަކަކީ މިއީ!

14 hours ago

ވައިޓް ހައުސް އިން ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕް ވެކްސިން ޖެހި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި

20 hours ago

ހަފްތާ ބަންދުގައި ފުރަބަންދު ކުރުމަކީ ވަރަށް ލާއިންސާނީ އަމަލެއް: ޕެރިސްގެ މޭޔަރު

21 hours ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ދިއްގަރު މިސްކިތުގައި ހުރި ކަދުރު ރުކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަދުރު އެޅީ ރަމަޟާން މަހު

1 day ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަޒީރުން މަޑުމަޑުން ބޭރަށް ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާއެކު އެކަނި ކޯލިޝަން ފުދޭ

3 days ago
ވެލާނާ ބިލްޑިންގް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޤާނޫނަށް ތަބާވުން-1

3 days ago

ބާރަށް ދުއްވުމަކީ "ކޫލް" ކަމެއް ނޫން، ދުއްވާ އެއްޗަކަށް އެރުނަސް އަދި ދުނިޔެ ރަން ވާކަށް ނުވޭ!

3 days ago

އިއްޔެ ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު ހީ ސަކަރާތް ޖެހުމުގައި، މިއަދު އެ ރަހުމަތްތެރިން ރޮއްވާލައިފި!

3 days ago

މައުސޫމް އާނިސްއަށް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭ ފްލެޓް ޙައްޤެއް ނުވި ، އޭނަގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ހިތްދަތި އެތައް ވާހަކަތަކެއް!

5 days ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ﷲ ތަޢާލާ އެބަޔަކަށް މަދަހައިގެ ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާނަމަ މިއަޅުކަން އަދާކުރަމާ!

10 hours ago

ރޯދަވެރިޔާއަށް ﷲ ތަޢާލާ އަޖުރު ދެއްވަނީ ހިސާބަކާ ނުލައެވެ.

2 days ago

ހެޔޮކަންތައް ކުރުން މާދަމާއަށް ފަސްކުރާ މީހާ ދަންނައެ! ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން މާދަމާއެއް ނާންނާނެއެވެ.

3 days ago

ޤުރްއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ އުކުޅުތައް

4 days ago