ގެެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އަރާރުންތައް އުފެދި އާއިލާތައް ރޫޅިގެންދޭ : ޚުތުބާ

42 seconds ago

ހަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

15 hours ago

ކޮވިޑް-19: އަލްޙަމްދުލިﷲ،ރާއްޖެއިން އިތުރު 36 މީހުން ބަލިން ފަސޭހަ ވެއްޖެ

15 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ދެވަނަ ދަރިފުޅު ވަކިވެގެން ދިޔައިރު އަހަރެން ހުރީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެގެން"

2 days ago

އެއްމާބަނޑު ދެމީހުން އިނީ ވެސް އެއްމާބަނޑު ދެމީހުންނާ!

2 days ago

މުސާރައަށް އަހަރަކު 88،000 ޑޮލަރު ލިބޭ ފަތުރުވެރިންނަށް އައިސްލޭންޑް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަނީ!

2 days ago

ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެ ބިމު އަޑިން އާދަޔާ ޚިލާފު އަޑެއް އިވޭތީ ހަގީގަތް ބަލައިފި!

3 days ago
ކޮލަމް
މާޒީގެ އަޑު

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާންވީ ގޮތް

ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ކައިވެންޏަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަން އަންހެނުންނަށް ދިން ތަފާތު ހަދިޔާ، މާނަ އޮޅުވާލީ މުޖުތަމައުން!

15 hours ago

ބަނަވެފައިވާ ޙަޔާތުގެ މާޔޫސީ ފޮތުން ޞަފުޙާއެއް!

2 days ago

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ މަރުގެ ހަބަރު ހިއްސާ ކުރުން: މަރުވި މީހާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން މުހިންމު!

4 days ago

ޑްރައިވަރުން ގައިޑްލައިނަށް ޢަމަލު ކުރާނެބާ؟

4 days ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާ ބޭވަފާތެރިވީ ސަބަބު އެނގުނީ އޭނާގެ ޖަނާޒާގައި!

5 days ago

މިއަދަކީ ޝިފާގެ އުފަންދުވަސް: ކިޔައިދިނީ ބެލުންތެރިންނަށް ނޭނގޭ އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް!

5 days ago
ކުޅިވަރު
ދީން

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާ، އެހެން މީހުންނަށް ކިޔެވުން ހިއްސާކުރާ ޤާރީއެއް!

19 hours ago

މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަލިކަށިކަމެއް!

4 days ago

މާތް ﷲ ނަފްރަތު ކުރައްވަވަނީ ކޮން ބައެއްދެކެކަން އެނގޭތަ؟

5 days ago

އޭ އިންސާނާއެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އިސްލާހުވާށެވެ.

6 days ago