Breaking News dhen breaking news

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކާފިއު ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސް ލުއި ދީފި

4 mins ago
ވެލާނާ ބިލްޑިންގް

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް މި މަހު 22 އާ ހަމައަށް ބަންދު

1 hour ago

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ބަޔާންކުރާ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

2 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ހަރުކަށި ހިންދޫން މުސްލިމް މުސްކުޅިއަކަށް އަނިޔާކޮށް ތުނބުޅި ބާލުވައިފި

1 day ago

ޙައްޖުވެރިންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ބެހުމަށް ސްމާޓް ރޮބޮޓެއް

1 day ago
Breaking News

12 އަހަރުގެ ޖައްބާރު ވެރިކަމަށް ފަހު ނަތަންޔާހޫއަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ގެއްލިއްޖެ

2 days ago

ލޮކްޑައުން ނިންމުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަތަރު ހަފްތާ

3 days ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ހަނގާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް: ކްލާހަށް ނުވައްދާނެ ކަމަށް ބުނެ، މަގުމަތިން ދިމާކުރި

2 days ago

އިބޫފައިސަލް ހޮވައިދިނީ ރައީސް ނަޝީދެއް ނޫން،އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތް!

2 days ago

އިމާމުގެ ކަންބޮޑުވުން: ނިދާ މީހުންނާއި ވައްކަން ގިނަ، ކޮންމެ ފަހަރަކު ރިޕޯޓް ކުރަން

3 days ago

ލާދީނީ މީހަކަށް ލާދީނީއޭ ކިޔެންވާނެ!

4 days ago

އެންމެނަކު އަބަދަކު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވާހާ ގޮތެއް ނުހަދާނެ!

1 week ago

އެމްބިއުލޭންސް އަަށް ތަން ދައްކަވާ، މާދަމާ އޭގައި ގެންދަން ޖެހޭނީ ތިބާގެ އާއިލާ މީހެއް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެ!

1 week ago
ވިޔަފާރި
ދީން

ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޢަބްދުއްރާޒިޤްގެ ރައްދު: ޓިކްޓޮކްއަކީ މިޔުޒިކް ލާން މަޖުބޫރު އެއްޗެއް ނޫން!

3 days ago

ތުއްތު ދަރިފުޅު ދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން!

4 days ago

އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ

2 weeks ago

ބަލިހާލުގައިވާ ތިބާގެ އަޚާއަށް ކެތްތެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރާށެވެ.

2 weeks ago