19th June 2024, Wednesday

ހައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސަދިނުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު ސައުދީއަށް

ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ސިފަ ޖައްސައިގެން ތިބެ އީދު ފާހަގަކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އެމެރިކާއިން ޓިބެޓް-ޗައިނާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަޅުވެރިއަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސްއިން ބުނެފި

އިންޑިއާ, ދުނިޔޭގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދަށްވުމުގެ އަޒުމުގައި

ޖީ7 އިން އިންޑިއާއަށް އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އަޟްހާ އީދާއި އުޟްހިޔާ ކަތިލުން

ބޭބެގެ ލެގަސީ ދަމަހައްޓަން، ކޮއްކޮ ރިޒާއަށް މިއީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް

ހައްލު ލިބޭނީ އެންމެން އެއް މޭޒަކަށް އައިސް ގާނޫނަށް އެއްބަސްވެގެން: މޭޔަރު

ލައުޝާން: 122 މީޓަރު އަޑިއަށް ފީނާ ރެކޯޑެއް!

ޕީއެންސީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީއާއިއެކު އުއްމީދީ މަޖިލީހެއް

ހަ މަސް ކާމިޔާބު، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު

ވިޔަފާރި
ދީން

އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކުރުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: އީދު ހުތުބާ

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީން މިނާގައި, ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ޙައްޖުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން އިސްކަން ދެއްވާ ވަލީ އަޙްދު އިޓަލީއަށް ވަޑައި ނުގަތް

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ޣައްޒާގެ 1000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ