dhen is three

ވޭތުވެ ދިޔަ 40 އަހަރު ނުކުރާހައި މަސައްކަތް، މިދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

22 hours ago

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޖެނެރަލް ޕްރެސްޓިސް ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

8 hours ago

އެމްޑީޕީ އެކަނި ވެރިކަން ކުރާތަން ދެކެން ބޭނުން، އަދި އެކަން ކުރަން ދަތި: ރައީސް

8 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ އިޤްތިސާދުގައި ނަން މަޝްޙޫރު އަމްރިތު ކާލް

12 hours ago

އިންޑިއާގައި ހަމަޖެހުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކެން: ރައީސް ޞާލިޙް

2 days ago

އިންޑިއާގެ ދައުވަތެއް ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް!

2 days ago

އެމެރިކާ އުޅެނީ އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވިގެން: ޗައިނާ

2 days ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ކުރުކޮށް!

5 days ago

ވިހި ބާވީސް: އިގްތިޞާދީ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކަކާއިއެކު އުއްމީދާއި، ގޮންޖެހުންތަކެއް

5 days ago

ވިހިބާވީސް:ރައީސް ޔާމީން ހުރަގެއަށް، ބޮޑު އަހަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

5 days ago

ވިހިބާވީސް: އިންޑިއާ-ރާއްޖެ ގުޅުން އެހެން ހަރުފަތަކަށް!

6 days ago

މަޖިލިސް 2022: ބޮޑު ކޯޅުންތަކާއެކު، މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމި އަހަރެއް!

6 days ago

ވިހިބާވީސް: ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް އެ ފުށް މި ފުށަށް!

6 days ago
ވިޔަފާރި
ދީން

މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް: ޚުތުބާ

9 hours ago

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތާމީހާ އަށް ދުނިޔެމަތީގައި އުގޫބާތް ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

1 week ago

ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ ވާހަކަތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށްދެވިގެން: ޚުތުބާ

2 weeks ago

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އިސްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

2 weeks ago