ލުނބޯގެ އަގު ބާޒާރުމަތީ އުޅެނީ 100 ރުފިޔާއިން މަތީގައި!

ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނާ ޖޭޕީ ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދަ މަސް ބައްދަލު ކުރިއިރު، ރައީީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމަކީ ލަދު ހުތުރު ކަމެއް: ޖަމީލު

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގައި އަދިވެސް 10 މިލިޔަން މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ފެން ނުލިބޭ

އަފްގާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13އަށް

ޔުކްރޭނަށް ހައްލެއް އޮތީ ޝީ-ޒެލެންސްކީގެ މަޝްވަރާތަކުގައި

އިންޑިއާ-ޗައިނާ ބޯޑަރުގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮރުކޮށްދޭ

ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ރޯދަ މަހާއި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ

ޝައުގެއް ނެތް ނިންމުމެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ޖޭޕީގެ ނިންމުމާއެކު ސިޔާސީ ކުޅިބައި އަލުން އަތުރަން ޖެހިފައި

ކަތީބަށް މަތީ ފަރާތުން މައާފު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން ޚުލާސާކޮށް: ރައީސް ކުރަހައިދެއްވީ އަލި މަގު ޗާޓެއް

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ކުރުކޮށް!

ވިޔަފާރި
ދީން

މަގުމަތީގައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުމިނާ ހިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަކީ ނަފްސު ހަލާކަށް އެއްލައިލުން: ޚުތުބާ

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންވީ ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: ޚުތުބާ

މުއްސަނދިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ އަޅާއަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ފުދުންތެރިވުން: ޚުތުބާ

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: ޚުތުބާ