އެމްޑީއޭގެ ސަރުކާރެއްގައި އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ސިޔާމް

6 hours ago

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 298 މިލިއަން ރުފިޔާ

30 mins ago

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ: ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމުން ހެކި ނެތިގެން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

1 hour ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އެންޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ދެކޭނީ: އަދާނީ

18 hours ago

ޗައިނާއިން ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއަށް ބައެއް ތަކެތި އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

18 hours ago

ޕާކިސްތާނުގެ މުޒާހަރާ ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

20 hours ago

މުމްބާއީ 26/11 ޓެރަރިޓް ހަމަލާއަށް 14 އަހަރު

21 hours ago
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ދިވެހިބަހަށް ލޯބިކުރާ، އަލިފުއްޓަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ، ރަށު އެންމެންގެ ޝަހީމް ސަރ

2 weeks ago

24 ދޯނިން 300 މަސްވެރިން މާންދޫ މުޒާހަރާގައި: 21 މިލިޔަން ނުލިބި އެބައޮތް

2 weeks ago

ޕާކިސްތާނާއި އީރާންގެ ޑްރަގް ބޯޓުތަކުން ކަނޑުތައް ފުރިފައި؛ ޖީލެއް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް!

3 weeks ago

ބިރާއި ސިހުން، ސިހުރާއި ޖާދޫ، އަސަރުހުރި އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ "ޕަރީފެންގަނޑު"؛ މަމްދޫހު ދިވެހިބަހަށް ދޭ ފުރިހަމަ ހަދިޔާ އަންނަނީ

1 month ago

ބޮޑު ތިލަދުންމަތި: ''ވާދަވެރިން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ހަ ކަންތައް ކޮށްދެއްވި''

1 month ago

އުލްޔާގެ ދުލުން އިހުސާސްތައް ބުނެދޭން އެނގޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުރި މި މަންމަ އެދެނީ އެހީތެރިކަމަށް!

1 month ago
ވިޔަފާރި
ދީން

މީސްމީހުންގެ ސިފައަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް: ޚުތުބާ

2 days ago

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

2 days ago

ޤަތަރުގައި އިސްލާމީ ޢީދެއް: އެތައް ބަޔަކު މުސްލިމް ވެއްޖެ

6 days ago

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!

1 week ago