ޚަބަރު

އިތުރު 56 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް
އެންދަމަން ފޭބި ޒުވާނަކު ކަނޑުވެފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްކޮށްފި
ވަކި އިމާރާތެއް ކަރަންޓީނުކުރަން ދައުލަތަށް ނެގުން ގާނޫނާ ހިލާފެއް ނޫން: އޭޖީ
އެއް މަސް ފަހުން މަނަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެންގޮސްފި

ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: އިންޑިއާ ގައި 12 މީހުން މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ފަރުވާ ނުދެވި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަ...

`
އެތައް މިލިއަން ދިރުހަމެއްގެ އޮޅުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި އިންޑިޔާ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ގެންދާ ފްލައިޓެއްގައި ޑުބާއީ އިން ފިލައިފި
ކޮވިޑް19: 10 މިނިޓް ތެރޭގައި ނަތީޖާ އެނގޭ ޓެސްޓްކިޓެއް އުފައްދައިފި
ކޮވިޑް-19: މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނަގާ ، އަތްލާ ހެދުމުން އިންޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ
ކޮވިޑް19: ސްރީލަންކާގައި އޮތް ޖަނާޒާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމުން އާ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ރިޕޯޓު

އައްޑޫ ކޮވިޑް19 ނެތް ތަނަކަށް ހެދުމުގައި އެސްއެސްޑީ ވަރެއްނެތް

ކޮވިޑް19 ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެ ވެސް މިދަނީ ދެކެމުންނެވެ. އިންތިހާދަރަޖައިގެ ގައިދުރުކަމާއެކު ފަންނީ މީހުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގިނަބަޔަކު އަމަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވެސް ގޯހެއް...

`
"ލޯތްބާއެކު، ހެޔޮހިތުން" ވިޒިޓް ލާމު އަތޮޅުން ލާމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!
ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެނގެންވީ އެމީހަކު ނެތް ދުވަހަކުން ނޫނެވެ.
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 6 މިލިއަނަށް، ބަލިފެތުރެމުން ދިޔަ ގޮތަށް ނަޒަރެއް
މަންމަގެ ލޮލުން އޮހޮރުނު ކަރުނައިގެ ބަދަލުގައި ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި ދިވެހި ޒުވާނެއް :''މަންމަގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް"

ދީން

ޒަކާތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ލެކްޗާ ސިލްސިލާއެއް ޑރ. ޝަހީމް ގެނެސްދެނީ!
ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ : ނަމާދު ފަސްކުރަމުންދިޔަ މީހަކަށް ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއްގެ ވާހަކަ
ހެޔޮމީހާއަކީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފަތުރާ ﷲ އަށް ދަންނަވާ މީހުން: މެންކް
ތިން ޢަމަލެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކުރެއްވި މަތިވެރި ވަޞިއްޔަތް
ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲގެ ވަހީ ބަސްފުޅެވެ. މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރައެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންއުޅެންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނެވެ. އިންސާނުންގެ ނަފުސްތަކަށް އޮތް ރޫޙީ ފަރުވާއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަ...

ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވެ ހިތްދަތިވާނަމަ އެއީ ވެފައިވާ އިޚްލާސްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމާތެއް: މެންކް

ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ ، އަދި އެ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވުމުން ހިތްދަތިވެ ، ހިތަށް ވޭން އިހްސާސްކުރެވޭނަމަ އެއީ އީމާން ތެރިކަމާއި ވެފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާގެ...