ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަން ސޯލިހު ގާތު ރައީސް މުއިއްޒު އެދުނު: މަލީހު

ދޮގު ހަދާ ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތަށް ގޮސްފި: ސޯލިހު

ތިން ރަށެއްގައި މަސް ފެކްޓްރީ އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާއާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުވަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ބަޔަކު ވަގަށް ނަގަ މަރާލައިފި

އެމެރިކާއިން ބުނީ ޗައިނާއިން ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމައަށް ދަރު އަޅަމުންދާ ކަމަށް

ވާވޭއިން އާ އިންޓެލް އޭއައި ޗިޕާއެކު ލެޕްޓޮޕެއް ތައާރަފްކުރުމުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ލާމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ލިޔުމަށް ތިރިވެއްޖެ، ދެން ބޭނުންވަނީ އަމަލީ ސިފަ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓް: ކުރިއެރުންތަކާއެކު އިގްތިސާދީ މައި ތަނބަށް!

ފުލް އެނާޖީގައި މުސްތޮ ނިކުމެ ހުރީ މާފަންނު ހުޅަނގު ބަދަލުކޮށްލަން!

ވީޑިއޯއަކުން މި ތިލަވީ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް، މި ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާނުލަމާ!

ކުޑަކުއްޖަކު ކަދުރު ބަހާ މަންޒަރު، ވީޑިއޯއަކުން ހިތްހަމަޖެހުން!

ރައީސްގެ 93 ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދޭންވީ ސަބަބުތައް ނަމްބަރުތަކުން

ވިޔަފާރި
ދީން

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިޔަތެއް: ހުތުބާ

ހުތުބާގައި ގޮވައިލެއްވީ ހެޔޮކަމެއް ކުރެވުމުން، އެކަމާ ބޮޑާ ނުވެ، އެ ހެޔޮކަމެއް ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް!

އިސްލާމްދީނުގެ އަގީދާ ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަށަގެންފިނަމަ، އެމީހަކަށް ދެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ފަސޭހަވާނެ: ޚުތުބާ

ދެބައޮޑުވުމާއި، ނެތިމޮށުންފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ރޯދަވެރިޔާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ: ޚުތުބާ