dhen one

މާލޭގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި

  • ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މެންދަމު 12 އިން ފަތިހު 4 ކަށް
  • ކާފިއުއަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން އަމަލު ކުރާނެ
20 hours ago

ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީނާ ޚިލާފުވި ބަޔަކު ތިމަރަފުށިން ފައްސި ވެއްޖެ

2 hours ago

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ދިނުމަކީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

3 hours ago
ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ގެއަކީ ނާމާން ގެއެއްކަން އެނގުނީ ފާރުގެ ފަހަތުގައިވާ ދޮރެއްގެ ސަބަބުން!

9 hours ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާޖެންޓް އެޓް އާމްސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

21 hours ago

މާބަނޑު މީހުން މޮޑާނާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ނުޖަހަން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

22 hours ago

ރަހުމްކުޑަ އިޒްރޭލު ސިފައިން އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ފަލަސްތީނު ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީފި

3 days ago
ކޮލަމް
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

މައުސޫމް މި ކުދީންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާލައިފިނަމަ ރޮވޭނެ ، ދީލަތި ދިވެހީންނަށް އެކުދީންގެ ދުޢާތައް!

23 hours ago

ވާޝިޔާއާ އެކު ގަޑިއިރެއް: ކިޔައިދިނީ ބެލުންތެރިންނަށް ސަޕްރައިޒް އެތައް ވާހަކަތަކެއް

4 days ago

އެންމެންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ "އައިންތު މިސް" ގެ ބަނަވި ޙަޔާތުގެ އަސަރުގަދަ ބައެއް ވާހަކަތައް!

1 week ago

އެކުވެރިޔާއެވެ. ތިބާގެ މަންމަ ރޮނީއެވެ. ފޭސްބުކުގައި ތިބާއަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް އޮހެނީއެވެ.

1 week ago

އަމިއްލަވަންތަކަން ހާމަކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމުގައި، ތުންތުންމަތީން ވާރިދުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ފަދަ ތަކެތީގެ ދައުރު ‎ (2)

1 week ago

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާގެ ޕާކިންޒޯން، ޚާއްސައެއް ނޫން: ތަކްލީފްތައް އަސަރާއެކު އޭނާގެ ދުލުން!

1 week ago
ކުޅިވަރު
ދީން

ޖިލްބާބުގެ ސަބަބުން މޫނު މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ދޮރެއް ލެއްޕުނަސް މުހިންމީ ނަރަކައިގެ ދޮރު ބަންދު ވުމެވެ.

2 days ago

އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރުމުން އާއިލާއާ ގެ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ އުޚުތާ: އަހަރެންގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިއަކީ ﷲ ތަޢާލާ 

5 days ago

ބާތިލު ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ މުދާ ކައި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ދުނިޔެ މަތީގައި ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސުންޕާ ކަންތައްތަކާ: ޚުތުބާ

5 days ago

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 5 ކަމެއް

1 week ago