ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގައި މައިންބަފައިން ބަލާ މީހުންނަށް އިތުރު ޕޮއިންޓް ދެނީ

ބ. އިން މ. އަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

ސްކޫލުތަކަށް ވެއްދުމަށާ ގްރޭޑު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި 4410 ފޯމެއް ހުށަހަޅައިފި

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޓައިވާންގެ އައު ރައީސަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަލާމަތް

ޗައިނާއިން އޭ.އައި ނިއުސް އެންކަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ

ޗައިނާގައި މަޖުބޫރީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 26 ޓެކްސްޓައިލް ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާއިން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާއަން އިންޒާރުދިނުން ހުއްޓާލުމަށްޓައި ވާނުގެ އާ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ދަޅަ ދައްކައިގެން ފިރިހެނުން ގެންގޮސް ފޭރެނީ ދެމައިންވެގެން

ހައްލު ހޯދަން ޓެކްސީން ބަހަށް

"ގަޓު ރައީސް" ގެ އާ މާނައެއް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން: އަމިއްލަ ނަފްސު ހޯދުމުގެ ދަތުރު

ލަވީ ބިއުޓީ ސެލޫން: ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ!

މިއީ ހަމްނާގެ ވާހަކަ، ''އަންހެނުންނަށް ވާނެ''

ވިޔަފާރި
ދީން

އަމާންކަމުގެ މަގު ދޫކޮށްލާ، ދަހިވެތިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކަށް އޮތީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން: ހުތުބާ

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ގުޅުން ގޯސްވެ އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުފެނިއްޖެނަމަ، ވަރި ހުއްދަވާނެ: ހުތުބާ

ތިބާ ލިޔެ، ބުނެއުޅޭ، ކޮންމެ ޖުމްލައަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެއާ މެދު ސުވާލުވެވޭނެ ޖުމްލައެެއް: ހުތުބާ

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިޔަތެއް: ހުތުބާ